Вгору
 • Аспірантура та Докторaнтура
 •  

Наукова діяльність

Особлива увага в Університеті приділяється розвитку наукових шкіл, підвищенню ефективності їх діяльності. В університеті функціонують наукові школи за такими напрямами наукових досліджень і підготовки науково – педагогічних кадрів:

 • Стратегія розвитку підприємств малого та середнього бізнесу (керівник школи – Тимошенко І. І., кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, ректор);
 • Менеджмент інноваційної діяльності в освіті (керівник школи – Тимошенко З. І., кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедрою «Практичного підприємництва», перший проректор);
 • Фінансово-економічне  регулювання економіки (керівник школи – Прокопенко Н. С., доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри фінансів та банківської справи);
 • Стратегія розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств (керівник школи – Гривківська О. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки);
 • Менеджмент якості розвитку промислових підприємств (керівник школи – Грозний І.С., доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри менеджменту);
 • Стратегія розвитку підприємств туристичної галузі та рекреаційного комплексу (керівник школи – Воротіна Л. І., доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту).
 • Бюджетно-податкова політика. Фіскальне адміністрування (керівник школи – Мельник В. М., доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України);

В університеті діє спеціалізована вчена рада Д 26.036.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 - «Гроші, фінанси та кредит» та  за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка, та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності: підприємства машинобудування, аграрно – підприємницькі комплекси та туристичні підприємства та підприємства рекреаційного комплексу),

Вченій раді університету надано право присвоєння вчених звань доцента та професора.

З 1999 р. виходить у світ науковий, визнаний ДАК фаховим, журнал «Економіка і управління», на сторінках якого друкуються відомі науковці, професори, викладачі, докторанти та аспіранти університету.

З 2001 р. для аспірантів, магістрантів та молодих науковців видається журнал «Пошук».

У 2014-2015 н.р. науково-педагогічними працівниками університету опубліковано 19 монографій, 18 навчальних посібників (із низ з грифом МОН – 3), 157 статей у наукових фахових виданнях України та 13 – у міжнародних виданнях, у зарубіжних - 9. Студентами університету за той же період опубліковано 258 наукових праць.

У 2014-2015 н.р. викладачами  університету захищено 4 кандидатських дисертацій, аспірантами –24 дисертації, докторантами - 3 дисертації.


План проведення конференцій в університеті  в 2016 році

№ зп Назва НТЗ Місце проведення Термін проведення Телефон, факс, e-mail, сайт організації; відповідальна особа (ПІБ, тел., e-mail)
1 X Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти» («Security Formation: Questions of Theory, Practice and Legal Aspects») м. Київ 7 квітня 2016р. т/ф.:452-35-68, www.eu.in.ua; Прокопенко Наталія Семенівна pr-nauk@e-u.in.ua; т.423-00-51 Нагорна Інна Іванівна dekan-fbp@kyiv.e-u.in.ua; т. 276-52-51
2 ХХІІ Міжнародна Internet-конференція «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти» («Information Technologies in Economics, Menegement snd Business, Problems of Science, Practice and Education») м. Київ 14-30 листопада 2016р. ПВНЗ «Європейський університет» м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 16в. т/ф.:452-35-68, www.eu.in.ua; Прокопенко Наталія Семенівна pr-nauk@e-u.in.ua; т.423-00-51 Грабарєв Андрій Володимирович dekan-fist@kyiv.e-u.in.ua; т. 424-13-86
3 Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція «Стратегії стійкого розвитку економіки» м. Київ 15-30 квітня 2016р. ПВНЗ «Європейський університет» м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 16в.; т/ф.:452-35-68, www.eu.in.ua; Прокопенко Наталя Семенівна pr-nauk@e-u.in.ua; т.423-00-51 finance@kyiv.e-u.in.ua; т. 423-00-72
4 Круглий стіл (міжнародний) з актуальних проблем безпеки підприємств (Round table on current issues of the Enterprise Security) м. Київ 02 грудня 2016р. ПВНЗ «Європейський університет» м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 16в.; т/ф.:452-35-68, www.eu.in.ua; Прокопенко Наталія Семенівна pr-nauk@e-u.in.ua; т.423-00-51 Нагорна Інна Іванівна dekan-fbp@kyiv.e-u.in.ua; т. 276-52-51
5 ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Economics: current affairs and development prospects» ("Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку»). Робоча мова англійська. м. Київ 18 березня 2016р. т/ф.:452-35-68, www.eu.in.ua; Прокопенко Наталія Семенівна pr-nauk@e-u.in.ua; т.423-00-51 assoc@kyiv.e-u.in.ua т/ф.: 452-76-55 Якуба Олександр Сергійович
6 ХX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції». м. Київ 21-22 квітня 2016р. т/ф.:452-35-68, www.eu.in.ua; Прокопенко Наталія Семенівна pr-nauk@e-u.in.ua; т.423-00-51 assoc@kyiv.e-u.in.ua т/ф.: 452-76-55 Якуба Олександр Сергійович
7 ХVII науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Україна ХХІ століття. Тенденції та перспективи розвитку». м. Київ 9 грудня 2016р. т/ф.:452-35-68, www.eu.in.ua; Прокопенко Наталія семенівна pr-nauk@e-u.in.ua; т.423-00-51 Шевченко Сергій Леонідович soc-gum@kyiv.e-u.in.ua; т. 423-00-58

Аспірантура

Аспірантура – це науково – навчальний структурний підрозділ університету, створений для підготовки наукових та науково – педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Підготовка кадрів в аспірантурі проводиться за такими спеціальностями

За переліком спеціальностей:

 • 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування з 2015 року)
 • 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (073 Менеджмент та 051 Економіка з 2015 року); 
 • 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно - розшукова діяльність (081 Право з 2015 року);
 • 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень;
 • 05.13.06 — інформаційні технології;
 • 08.00.11 — математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • 08.00.05 — розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • 08.00.09 — бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 • 23.00.02 — політичні інститути та процеси;
 • 23.00.05 — етнополітологія та етнодержавознавство.

Аспіранти мають можливість брати участь у конференціях, симпозіумах, «круглих столах», тренінгах, які постійно проводяться в Європейському університеті. Лише за минулий рік в університеті та його філіях було проведено 78 науково-практичних конференцій (міжнародних, Всеукраїнських та міжвузівських), семінарів, круглих столів.

У Спеціалізованій Вченій раді аспірантами університету було захищено за 2006 р. – 7; за 2007 р. – 10; за 2008 р. -13; за 2009 р.- 19; за 2010 р.-24; за 2011р.- 24; за 2012 р.- 24; за 2013 р.- 24; за 2014 р.- 19; за 2015 р. - 22 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Також було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: у 2014 р. - 2; у  2015 р. – 2.


Розклад заліково-екзаменаційної сесії для аспірантів І курсу (завантажити)

Розклад кандидатських іспитів (завантажити)


Умови вступу  до аспірантури у 2016 році

з таких спеціальностей:

 • 051 Економіка;
 • 052 Політологія;
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 081 Право
 • 113 Прикладна математика
 • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • 124 Системний аналіз
 • 262 Правоохоронна діяльність

Навчання в аспірантурі платне.

В аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва приймаються особи, які мають вищу освіту за ОКР спеціаліста, магістра.

До вступних іспитів допускаються абітурієнти, які пройшли обов’язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримали позитивну оцінку  кафедри на поданий реферат з тематики майбутньої  наукової роботи.

 

Для вступу до аспірантури подають документи:

 1. Заява на ім’я ректора.
 2. Особистий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання та дві фотокартки 3х4.
 3. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
 4. Реферат з обраної наукової спеціальності.
 5. Список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності.)
 6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (для тих, хто їх складав).
 7. Копія паспорта 1,2,11 стор.

Вступні іспити проводяться зі спеціальності, іноземної мови та філософії з 21 червня по 08 липня та з 1-го по 30 жовтня (іспити платні )*.

Особам, допущеним до складання вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством. На підставі результатів конкурсних іспитів та після укладання контракту наказом ректора проводиться зарахування до аспірантури.

Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва, забезпечуються гуртожитком, мають право на роботу за сумісництвом у відповідності до чинного законодавства.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки, користуються пільгами на підприємстві згідно з чинним законодавством.

Аспіранти усіх форм навчання згідно Закону України мають право на відстрочку від призову на військову службу на період навчання в аспірантурі.

Строк навчання в аспірантурі – 4 роки.

Початок навчання в аспірантурі з 01 липня та 01 листопада 2016 р.

 

За довідками звертатися до відділу аспірантури і докторантури Європейського Університету.

Прийом документів за адресою:
03155, м. Київ, метро “Святошин”,
бульв. Академіка Вернадського, 16-в
Тел.: (044) 423-00-51 (дод. 224), 450 - 64- 90.
Факс: (044) 452-35-68
E-mail: aspirant@kyiv.e-u.in.ua


Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована Вчена рада Д 26.063.01 по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Європейському університеті плідно функціонує з жовтня 2000 року по теперішній час. Головою Спеціалізованої вченої ради є доктор економічних наук, профессор Прокопенко Наталія Семенівна - проректор з наукової роботи університету, а вченим секретарем - доктор економічних наук, професор Гривківська Оксана Василівна, завідувач кафедри економіки. В Спеціалізовану вчену раду входить 15 членів, які мають великий досвід підготовки наукових кадрів (кандидатів і докторів наук), досвід роботи у Спеціалізованих вчених радах закладів освіти, а також в науково-дослідних установах.

Спеціалізована вчена рада тісно співпрацює з науково-дослідними інститутами Європейського університету — Українським науково-дослідним інститутом системних досліджень, стабілізації та розвитку економіки, Інститутом екології, Інститутом регіонального розвитку, Навчально-науковим інститутом права та безпеки підприємництва, а також кафедрами університету. Це дає можливість планувати роботу Спецради якнайменше на п'ять років вперед на основі здійснення в Європейському університеті комплексної безперервної наукової діяльності в межах системи студент - магістр - аспірант - докторант.

За період функціонування у Спеціалізованій вченій раді було захищено майже 200 дисертаційних робіт, які були присвячені актуальним економічним проблемам. На наступний рік запланований захист 24 дисертаційних робіт аспірантами, докторантами та викладачами Європейського університету.

За довідками звертатись за телефоном (044) 423-00-51; E-mail: spec_rada@kyiv.e-u.in.ua


Умови вступу до докторантури у 2016 році

з таких спеціальностей:

 • 051 Економіка
 • 072 Фінанси,банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні дослідження.

Термін навчання в докторантурі 2 роки.

Навчання платне.

Для вступу до докторантури подають наступні документи:

 1. заяву на ім’я ректора;
 2. листок з обліку кадрів;
 3. автобіографію;
 4. копію диплома спеціаліста або магістра;
 5. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 6. копію атестата про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника (у разі наявності);
 7. список опублікованих наукових праць і винаходів;
 8. відгук про наукову діяльність;
 9. рекомендації двох (окремо) докторів наук до вступу до докторантури;
 10. витяг з протоколу засідання кафедри університету, до якої прикріплюється докторант;
 11. наукову доповідь;
 12. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 13. ксерокопія паспорта ( 1,2,11) сторінки.

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук та атестат доцента (старшого наукового співробітника) подаються претендентом особисто.

Набір до докторантури проводиться з 21 червня по 08 липня  та  з 1-го жовтня по 30 жовтня 2016 року.

За довідками звертатися до відділу докторантури та аспірантури Європейського Університету.

Прийом документів за адресою:
03155, м. Київ, метро “Святошин”,
бульв. Академіка Вернадського, 16-в
Тел.: (044) 423-00-51 (дод. 224), 450 - 64- 90.
Факс: (044) 452-35-68
E-mail: aspirant@kyiv.e-u.in.ua

 • vk
 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard