Вгору
 • Умови вступу
 •  

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ:

 

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених з юридичними та фізичними особами.

 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами), від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», від 11.09.2013 № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» та наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства».

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «пелагічна освіта»,«мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням (наказ Міносвіти і науки України від 18.09.2009 р. № 8773). Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Університетом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Університету у порядку, передбаченому для громадян України.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до Університету за вступними випробуваннями, передбаченими Правилами прийому Університету, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не підпадають під вищевказані Правила, зараховуються на навчання до Університету за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору (Постанова від 5 серпня 1998 р. №1238 п.20).

Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії.

Іноземці, щодо яких приймальною комісією Університету встановлено необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчих факультетах (відділеннях) навчальних закладів, які мають ліцензію МОН України на підготовку іноземців до вступу до вищих навчальних закладів.

Підставою для зарахування (відрахування) іноземця на(до) підготовчий(ого) факультет (відділення) є наказ про зарахування (відрахування), який в електронній формі занесений до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Навчання іноземців на підготовчому факультеті (відділенні) здійснюється за денною формою згідно з навчальними планами, розробленими навчальним закладом.

Після успішного закінчення мовної підготовки іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства та вступає на навчання за основним напрямом підготовки (спеціальністю) до Університету, який видав йому запрошення на навчання.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ:

Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН України у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

Для прийняття МОН України рішення щодо направлення іноземця на навчання до навчальних закладів за міжнародними договорами України та державними програмами кандидат на навчання надсилає до МОН України наступні документи:

 

 1. заяву-анкету;
 2. оригінал та копію документа про попередню освіту;
 3. оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
 4. копію документа про народження;
 5. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 6. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 7. дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 8. 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
 9. копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

 

Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

Документи мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard