Вгору
 • Аспірантура та Докторaнтура
 •  

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ
з 01.06. по 01.07.2021
для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) та доктора наук

Європейський університет проводить прийом до аспірантури та докторантури для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) та доктора наук за спеціальностями

Шифр
спеціальності
Спеціальність Терміни навчання
аспірантура докторантура
051 Економіка 4 роки 2 роки
052 Політологія 4 роки 2 роки
072 Фінанси, банківська справа та страхування 4 роки 2 роки
073 Менеджмент 4 роки 2 роки
075 Маркетинг 4 роки 2 роки
081 Право 4 роки 2 роки

Вступні випробування (для вступу для здобуття ступеня доктора філософії Phd))

 

 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Іспит за фахом
 • Додаткові випробування (за необхідністю).

 

Терміни вступної кампанії для здобуття ступеня доктора філософії

Етапи вступної кампанії   Вступники на основі ступеню магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Денна та заочна форми навчання
Прийом заяв та документів 1 26 серпня – 30 вересня 2020 р
2 25 січня – 12 лютого 2021 р.
3 01 червня – 02 липня 2021 р.
Строки проведення вступних випробувань 1 05 жовтня – 26 жовтня 2020 р.
2 15 лютого – 19 березня 2021 р.
3 21 червня – 09 липня 2021 р.
Терміни зарахування 1 28 жовтня 2020 р.
2 26 лютого 2021 р, 24 березня 2021р.
3 02 липня, 16 липня 2021 р.

В аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва приймаються особи, які мають вищу освіту за ОКР спеціаліста, магістра.

Особи, які бажають вступити до докторантури зараховуються з першого числа кожного кварталу. Такі особи подають у Відділ аспірантури та докторантури повний комплект обов’язкових документів, не пізніше, ніж за місяць до дати зарахування (до 01 лютого, 01 травня, 01 липня, 01 листопада)

Для вступу до аспірантури подають документи (доктор філософії (Phd)):

 • Заява на ім’я ректора.
 • Особистий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання та дві фотокартки 3х4.
 • Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
 • Реферат з обраної наукової спеціальності.
 • Список опублікованих наукових праць та винаходів(за наявності.)
 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів (для тих, хто їх складав).
 • Копія паспорта 1,2,11 стор.

 

Для вступу до докторантури подають документи (доктор наук):

 • заяву про зарахування установленої форми (візується вступником у наукового консультанта, завідувача кафедри, проректора з наукової роботи);
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Європейського університету;
 • рекомендацію для вступу до докторантури складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Європейського університету;
 •  рекомендацію для вступу до докторантури складену доктором наук з даної спеціальності , який не є штатним науково-педагогічним працівником Європейського університету;
 • завірений ученим секретарем Європейського університету список публікацій за темою дисертації;
 • угоду з ректором Європейського університету – договір про надання освітніх послуг у двох примірниках;
 • особовий листок з обліку кадрів установленої форми;
 • автобіографію;
 • фото розміром 3,5 × 4,5 см;
 • копію сторінок паспорта 1,2, 11 сторінки;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію трудової книжки;
 • копію приписного свідоцтва;
 •  довідку з місця роботи;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о.

Оригінал диплома доктора філософії або кандидата наук, паспорт і приписне свідоцтво пред’являються вступником особисто. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.

Навчання в докторантурі платне.

Університет надає гуртожиток.

 

Більш детальну інформацію можете отримати за адресою:
м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 16 в;
за телефоном 044 423 00 51;
https://www.e-u.in.ua; E-mail: aspirant@kyiv.e-u.in.ua


Правила прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” на 2020 рік

Затверджено рішенням Вченої ради ЄУ
від 26.12.2019, протокол №6

І. Загальні положення

Вступ до аспірантури Європейського університету у 2020 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261; Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 р. № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.12 2019 року за №1192/341663. Правила прийому до аспірантури та докторантури Європейського університету у 2020 році (далі – Правила прийому) є додатком до Правил прийому до Європейського університету.

Прийом на навчання в аспірантурі здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями.

Підготовка докторів філософії в аспірантурі Європейського університету здійснюється за очною (денною,) або заочною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

         1.1. Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”  оголошує прийом на підготовку докторів філософії за такими спеціальностями:

 • 051 Економіка;
 • 052 Політологія;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

1.2. До аспірантури Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, іноземці, які прибули в Україну для навчання, іноземці, а також особи без громадянства, які мають відповідний освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та виявили бажання здобути ступінь доктора філософії.

Прийом іноземців, які перебувають  в Україні з метою навчання зараховуються до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії упродовж року.

Прийом до аспірантури Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

1.4. Термін навчання в аспірантурі 4 роки для денної або заочної форми

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 2.1. До аспірантури Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” за денною та заочною формою навчання приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на підставі вступних випробувань.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки аспірантів у Приватному вищому навчальному закладі “Європейський університет” здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів та зарахування на навчання

До аспірантури Європейського університету набір відбувається два рази на рік.

Розклад вступних випробувань складається відділом аспірантури і докторантури та оприлюднюється на сайті університету.

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до аспірантури Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”

5.1. Вступники для вступу до аспірантури подають:

 • заяву на ім’я ректора.
 • особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, та чотири фотокартки 3х4.
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу з додатком.
 • реферат з обраної наукової спеціальності.
 • список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності.)
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (для тих, хто їх складав).
 • копію паспорта 1,2,11 стор
 • копію війського квитка.

5.2. Під час подачі заяви вступник пред'являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • військового квитка;
 • диплому магістра (спеціаліста) з додатком.

5.3. Вступники, що отримали ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за межами України, мають легалізувати диплом у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

VI. Вступні випробування

6.1. Вступні випробування на навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

вступного іспиту з філософії (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності)

6.2. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування:

 • Економічна теорія (при вступі на спеціальності: 051 Економіка; 052 Політологія; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг;
 • Теорія та історія політичної науки (при вступі на спеціальність 052 Політологія);
 • Теорія держави і права (при вступі на спеціальності: 081 Право;).

6.3. Результати вступних екзаменів оцінюються за 100 бальною шкалою (від 0 до 100 балів). Мінімальна сума балів з одного випробування за 100-бальною шкалою дорівнює 60 балів.

Вступники, які склали перше вступне випробовування на 60 – 100 балів (за 100 бальною шкалою оцінювання знань) допускаються до складання наступного вступного випробовування.

VІІ. Зарахування вступників

7.1. Накази про зарахування на навчання в аспірантурі видаються ректором Європейського університету на підставі рішення приймальної комісії.

VІІІ. Особливості прийому та навчання до аспірантури іноземців та осіб без громадянства

8.1. Іноземці та особи без громадянства мають право вступати на навчання до аспірантури упродовж року - за результатами оцінювання/розгляду поданих документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.

8.2. Іноземці та особи без громадянства при вступі до аспіратури особисто подають заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця;

9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/аспірантів.


Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” на 2020 рік

Затверджено рішенням Вченої ради ЄУ
від 26.12.2019, протокол №6

 

І. Загальні положення

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так і в закордонних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Підготовка докторів наук у докторантурі Європейського університету здійснюється на денній формі навчання.

Нормативний строк підготовки становить доктора наук у докторантурі становить два роки.

1.1. Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”  оголошує прийом на підготовку докторів наук за такими спеціальностями:

 • 051 Економіка;
 • 052 Політологія;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

1.2. До докторантури Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, іноземці, які прибули в Україну для навчання, іноземці, а також особи без громадянства, які мають відповідний освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та виявили бажання здобути ступінь доктора філософії.

Прийом іноземців, які перебувають  в Україні з метою навчання зараховуються до докторантури для здобуття ступеня доктора наук упродовж року.

ІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки докторантів у Приватному вищому навчальному закладі “Європейський університет” здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.         

ІІІ. Зарахування вступників

7.1. Накази про зарахування на навчання в докторантурі видаються ректором Європейського університету на підставі рішення приймальної комісії.

ІV. Процедура подання та перелік документів, необхідних для вступу до докторантури

Вступник до докторантури не менше, ніж за два місяці до вступу подає університету розгорнутий план-пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг готовності дисертаційної роботи і готує доклад для виступу на науковому семінарі відповідної спеціальності.

До відділу аспірантури та докторантури подаються висновки про можливість зарахування кожного вступника до докторантури та для затвердження та призначення наукового консультанта та теми Вченою радою Європейського університету.

Повний комплект обов’язкових для вступу до докторантури документів подається вступником особисто до Відділу аспірантури та докторантури Європейського університету встановлений термін і включає:

 • заяву про зарахування установленої форми (візується вступником у наукового консультанта, завідувача кафедри, проректора з наукової роботи);
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Європейського університету;
 • рекомендацію для вступу до докторантури складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Європейського університету;
 • рекомендацію для вступу до докторантури складену доктором наук з даної спеціальності , який не є штатним науково-педагогічним працівником Європейського університету;
 • завірений ученим секретарем Європейського університету список публікацій за темою дисертації;
 • угоду з ректором Європейського університету – договір про надання освітніх послуг у двох примірниках;
 • особовий листок з обліку кадрів установленої форми;
 • автобіографію;
 • фото розміром 3,5 × 4,5 см;
 • копію сторінок паспорта 1,2, 11 сторінки;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію трудової книжки;
 • копію приписного свідоцтва;
 • довідку з місця роботи;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о.

Оригінал диплома доктора філософії або кандидата наук, паспорт і приписне свідоцтво пред’являються вступником особисто. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.

Особи, які бажають вступити до докторантури зараховуються з першого числа кожного кварталу. Такі особи подають у Відділ аспірантури та докторантури повний комплект обов’язкових документів, не пізніше, ніж за місяць до дати зарахування (до 01 лютого, 01 травня, 01 липня, 01 листопада).


СХЕМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

051 Економік, 052 Політологія, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 081 Право

Проведення науково-дослідної роботи за темою дослідження упродовж 4 років навчання:

 • Підготовка дисертації доктора філософії
 • Публікація статей за темою дисертації доктора філософії: не менше 5 статей у фахових виданнях з обраної спеціальності, серед яких 1 стаття в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах.
 • Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії: участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій; публікація не менше 3-х тез за результатами участі у роботі наукових конференцій.

*Дати навчального процесу можуть змінюватися відповідно до хвилі зарахування на навчання на Phd програми.


Розклад вступних випробувань до аспірантури

Розклад кандидатських екзаменів

Розклад занять для аспірантів І, II курсів

Розклад сесії для аспірантів

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard