Вгору
 • Аспірантура та Докторaнтура
 •  

Оголошено набір до аспірантури і докторантури за спеціальностями

051 Економіка;
052 Політологія;
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право


Наукова діяльність

Особлива увага в Університеті приділяється розвитку наукових шкіл, підвищенню ефективності їх діяльності. В університеті функціонують наукові школи за такими напрямами наукових досліджень і підготовки науково – педагогічних кадрів:

 • Стратегія розвитку підприємств малого та середнього бізнесу (керівник школи – Тимошенко І. І., кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, ректор);
 • Менеджмент інноваційної діяльності в освіті (керівник школи – Тимошенко З. І., кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедрою «Практичного підприємництва», перший проректор);
 • Фінансово-економічне  регулювання економіки (керівник школи – Прокопенко Н. С., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи);
 • Глобальні політичні та економічні трансформації світової системи — (керівник школи — Оніщенко І.Г., доктор політичних наук, професор, проректор з наукової роботи)»
 • Стратегія розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств (керівник школи – Гривківська О. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки);
 • Менеджмент якості розвитку промислових підприємств (керівник школи – Грозний І.С., доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри менеджменту);
 • Стратегія розвитку підприємств туристичної галузі та рекреаційного комплексу (керівник школи – Воротіна Л. І., доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту).
 • Бюджетно-податкова політика. Фіскальне адміністрування (керівник школи – Мельник В. М., доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України);

Спеціалізовані вчені ради

В університеті діють спеціалізовані вчені ради:

 1. спеціалізована вчена рада Д 26.036.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 - «Гроші, фінанси та кредит» та  за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка, та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності: підприємства машинобудування, аграрно – підприємницькі комплекси, туристичні підприємства, підприємства рекреаційного комплексу),
 2. Спеціалізована вчена рада К.26.063.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю: 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Вченій раді університету надано право присвоєння вчених звань доцента та професора.

З 1999 р. виходить у світ науковий, визнаний ДАК фаховим, журнал «Економіка і управління», на сторінках якого друкуються відомі науковці, професори, викладачі, докторанти та аспіранти університету.

З 2001 р. для аспірантів, магістрантів та молодих науковців видається журнал «Пошук».

З 2015 року в університеті видається науковий збірник “Правничий часопис Європейського університету”

В 2017-2018 н. р. науково-педагогічними працівниками університету опубліковано:

 • 15 монографій
 • 8 підручників та навчальних посібників
 • 244 наукові статі у фахових виданнях (в тому числі 20 у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, 29 — у зарубіжних виданнях)

Студентами університету опубліковано 149 статей.

У спеціалізованих вчених радах університету в 2017-2018 н. р. захищено – 27 кандидатських та 5 докторських дисертаційних робіт.

За довідками звертатись за телефоном (044) 423-00-51; E-mail: spec_rada@kyiv.e-u.in.ua


Аспірантура

Аспірантура – це науково – навчальний структурний підрозділ університету, створений для підготовки наукових та науково – педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Підготовка кадрів в аспірантурі проводиться за такими спеціальностями

За переліком спеціальностей:

 • 051 Економіка;
 • 052 Політологія;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

Аспіранти мають можливість брати участь у конференціях, симпозіумах, «круглих столах», тренінгах, які постійно проводяться в Європейському університеті. Лише за минулий рік в університеті та його філіях було проведено 78 науково-практичних конференцій (міжнародних, Всеукраїнських та міжвузівських), семінарів, круглих столів.

У Спеціалізованій Вченій раді аспірантами університету було захищено за 2006 р. – 7; за 2007 р. – 10; за 2008 р. -13; за 2009 р.- 19; за 2010 р.-24; за 2011р.- 24; за 2012 р.- 24; за 2013 р.- 24; за 2014 р.- 19; за 2015 р. - 22 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Також було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: у 2014 р. - 2; у  2015 р. – 2.


Умови вступу  до аспірантури у 2019 році

з таких спеціальностей:

 • 051 Економіка;
 • 052 Політологія;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

Навчання в аспірантурі платне.

В аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва приймаються особи, які мають вищу освіту за ОКР спеціаліста, магістра.

До вступних іспитів допускаються абітурієнти, які пройшли обов’язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримали позитивну оцінку кафедри на поданий реферат з тематики майбутньої наукової роботи.

 


Розклад вступних випробувань до аспірантури

-Термін навчання – 4 роки

-Перелік необхідних документів для вступу:

 • заява(подається у паперовій формі);
 • копія диплома магістра або спеціаліста та додаток до нього;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

*Прийом іноземців, які перебувають  в Україні з метою навчання зараховуються до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії упродовж року.

Інформація за телефоном: (044) 423-00-51 (дод. 224)
E-mail: aspirant@kyiv.e-u.in.ua


Умови вступу до докторантури у 2019 році

з таких спеціальностей:

 • 051 Економіка
 • 052 Політологія
 • 072 Фінанси,банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні дослідження.

Термін навчання в докторантурі 2 роки.

Навчання платне.

Для вступу до докторантури подають наступні документи:

 1. заяву на ім’я ректора;
 2. листок з обліку кадрів;
 3. автобіографію;
 4. копію диплома спеціаліста або магістра;
 5. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 6. копію атестата про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника (у разі наявності);
 7. список опублікованих наукових праць і винаходів;
 8. відгук про наукову діяльність;
 9. рекомендації двох (окремо) докторів наук до вступу до докторантури;
 10. витяг з протоколу засідання кафедри університету, до якої прикріплюється докторант;
 11. наукову доповідь;
 12. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 13. ксерокопія паспорта ( 1,2,11) сторінки.

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук та атестат доцента (старшого наукового співробітника) подаються претендентом особисто.

Особи, які бажають вступити до докторантури зараховуються з першого числа кожного кварталу. Такі особи подають у Відділ аспірантури та докторантури повний комплект обов’язкових документів, не пізніше, ніж за місяць до дати зарахування (до 01 лютого, 01 травня, 01 липня, 01 листопада).

За довідками звертатися до відділу докторантури та аспірантури Європейського Університету.

Прийом документів за адресою:
03155, м. Київ, метро “Святошин”,
бульв. Академіка Вернадського, 16-в
Тел.: (044) 423-00-51 (дод. 224), 450 - 64- 90.
Факс: (044) 452-35-68
E-mail: aspirant@kyiv.e-u.in.ua

 

Вартість навчання

Кваліфікаційний рівень Форма навчання
Денна Заочна
Аспірантура 6000 - 25000
Докторантура 22000 - 45000

 

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard