Вгору
 • Кафедра фінансів, обліку та оподаткування
 •  

Тел. 423-00-72 (внутр. 122 або 257),

E-mail: finance@kyiv.e-u.in.ua
Розташування: Бульвар Академіка Вернадського 16-в, 3-й поверх, 316 ауд.

 

МЕТА КАФЕДРИ – підготовка висококваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці, вміють ефективно використовувати отримані знання та практичні навички з основних напрямків фінансової роботи, обліку та аудиту у галузях державних фінансів, фінансів суб’єктів ринку, включно з банківськими установами та страховими компаніями, а також в органах управління всіх рівнів та на урядових посадах.

ОСНОВНА ЗАДАЧА КАФЕДРИ – реалізація усіх видів навчально-методичної та наукової роботи, орієнтованої на підготовку випускників до рівня, достатнього для самостійного прийняття фінансових та управлінських рішень.

Кафедра є провідною на факультеті економіки та менеджменту, оскільки забезпечує випуск бакалаврів та магістрів за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вона також координує підготовку фахівців за вказаними спеціальностями у філіях університету. Кафедра готує фахівців за 4 освітніми ступенями:

 • Фаховий молодший бакалавр (спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»);
 • Бакалавр (спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»);
 • Магістр (спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», освітня програма – «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»).

 

Основні дисципліни, що викладаються за спеціальністю  071 «Облік і оподаткування»:

 • Бухгалтерський облік;
 • Облік у банках;
 • Облік у бюджетних установах;
 • Організація та методика аудиту;
 • Фінансовий облік;
 • Статистика;
 • Моделі й методи прийняття рішень в аналізі та аудиті;
 • Стратегічний управлінський облік;
 • Звітність підприємства;
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства.

 

Основні дисципліни, які викладаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 • Фінанси і кредит;
 • Фінанси підприємств;
 • Місцеві фінанси;
 • Управління витратами;
 • Бюджетна система;
 • Банківська система;
 • Інвестування;
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції;
 • Податкова система;
 • Центральний банк та грошово-кредитна політика;
 • Страхування;
 • Фінансовий ринок;
 • Соціальне страхування;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Податковий менеджмент;
 • Управління та фінансування стартапів;
 • Фінансовий менеджмент у малому бізнесі;
 • Поведінкові фінанси;
 • Фінансовий контролінг;
 • Фінанси корпорацій.

 

В цілому, навчальний процес кафедра спрямовує на те, щоб студент на основі здобутих знань умів самостійно аналізувати господарські процеси і явища, що відбуваються в національній економіці та фінансах. З першого курсу наголос робиться на оволодіння студентами практичними навичками самостійної роботи зі спеціальною літературою, опанування комп’ютерними технологіями, користування пошуковими системами.

Студенти приймають активну участь у тематичних студентських олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах.

Наукова діяльність вчених кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних пошукових та прикладних досліджень з питань фінансів, обліку та аудиту. На кафедрі діє науковий гурток «Фінанси, податкова система та облік», в якому беруть активну участь студенти ІІ-IV курсів. Кожен квартал проводиться «Брейн-ринг» та конкурси Бізнес-планів між студентами всіх курсів з дисципліни «Фінанси» та «Бухгалтерський облік».

На кафедрі за останні п’ять років (2015-2019 рр.) здійснено підготовку і захист понад 30 кандидатських та 3 докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений кваліфікованими викладачами, які на високому рівні забезпечують виконання навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи. Викладачі кафедри працюють над удосконаленням власних професійних навиків та здібностей, які успішно втілюють у навчально-виховний процес. З  огляду на вимоги ринку, на кафедрі запроваджуються нові дисципліни та розробляється сучасне навчально-методичне забезпечення, яке включає активні методи навчання. В результаті студенти мають змогу оцінити масштабність проблемних питань, розробити алгоритми їх вирішення, визначити наслідки впливу на економічні процеси і фінансові механізми, розвиваючи власні інтелектуально-творчі здібності для подальшого  використання у професійній діяльності.


Викладачі кафедри фінансів, обліку та оподаткування

 Прокопенко Наталія Семенівна - завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування.

Доктор економічних наук, професор, радник податкової служби І рангу.

Має практичний досвід роботи на посаді начальника податкової служби.

Є автором більше 150 публікацій, із них 14 монографій та посібників та 6 публікацій, які входять в міжнародну базу Web of Science та Scopus.

Під її науковим керівництвом підготовлено і захищено 20 кандидатських дисертації та 2 докторських дисертації.

Серед нагород – орден святих Кирила і Мефодія, медаль Ушинського К.Д., почесна грамота Міністерства освіти і науки України та інші.

Викладає дисципліни: «Методологія і аналіз наукових досліджень», «Податковий менеджмент».

Наукові інтереси - фінансове регулювання економіки держави та її галузей.

 

Кочетков Володимир Миколайович - доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування.

Доктор економічних наук, професор з 2006 року

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації – 27 років.

Має понад 100 наукових праць.

Наукові інтереси – фінансова політика, банківська справа.

 

Лавров Руслан Валерійович – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування.

Захистив докторську дисертацію в 2017р., тема – «Банківські інноваційно-фінансові технології в аграрній сфері: теорія та методологія»

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації – 12 років.

Має понад 100 наукових праць.

Наукові інтереси – фінанси, проблеми розвитку аграрного сектору України, кредитно-інвестиційна діяльність банківських установ, інноваційно-фінансові технології банків.

 

Вергунова Ірина Сергіївна – кандидат економічних наук.

Захистила кандидатську дисертацію в 2015 р., тема – «Бюджетно-податкове регулювання фінансової діяльності підприємств в Україні».

Має понад 15 наукових праць.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації 6 років.

Наукові інтереси – податкове регулювання, формування бюджетної системи.

 

 Кір′ян Світлана Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент.

Має 20-річний стаж науково-педагогічної діяльності в Європейському університеті. Є автором більше 50 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також багатьох методичних розробок. Член Екзаменаційної комісії за фахом.

Керує науковою роботою аспірантів, виробничою практикою студентів освітнього рівня «Бакалавр» та фаховою практикою магістрів.

Має практичний досвід роботи у ТОВ "Аудиторська фірма "Венгер і партнери". З 2014 р. – асоційований член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Організація та методика аудиту», «Стратегічний управлінський облік», «Організація обліку», «Облік зовнішньоекономічної діяльності».

Коло наукових інтересів знаходиться у площині дослідження проблем обліку та аудиту в сучасних умовах господарювання.

Галузь наукових інтересів: бухгалтерська професійна діяльність у системі інформаційного забезпечення управління підприємствами, методика викладання облікових дисциплін.

 

 Кучерук Ігор Васильович - кандидат економічних наук з 2000 р., доцент кафедри фінансів та банківської справи з 2014 р.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації 10 років.

Викладає дисципліни «Інвестування», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Міжнародні розрахунки та валютні операції», «Організація обліку на підприємстві», «Консолідація фінансової звітності».

Автор і співавтор понад 40 наукових праць, з яких 2 монографія та 1 навчально – методичний посібник.

Сфера наукових інтересів – банківська діяльність та кредитування.

 

 Сєрік Юлія Вадимівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування.

Закінчила у 2000 році ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси».

Кандидат економічних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій Вченій раді ПВНЗ «Європейський університет» на тему «Економіко-організаційний механізм управління ризиком кредитної організації». В 2011 році отримала диплом доцента кафедри фінансів та банківської справи.

Викладає дисципліни «Фінансовий менеджмент», «Банківська система», «Фінансовий ринок», «Фінанси корпорацій».

Є керівником наукової роботи аспірантів, виробничою практикою студентів освітнього рівня «Бакалавр» та фаховою практикою магістрів.

Автор понад 30 наукових праць, в т. ч. закордонних, з яких 3 монографії та методичні розробки.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 15 років.

Науковий інтерес - банківська діяльність та банківська система.

 

Фененко Поліна Олександрівна - доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування.

Захистила кандидатську дисертацію в 2013р., тема – «Оподаткування зовнішньо-економічної діяльності аграрних підприємств».

Звання доцента отримала в 2014 році.

Має понад 30 наукових праць.

Наукові інтереси –оподаткування зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів господарювання.

Викладає дисципліни: «Соціальне страхування», «Управління витратами».

 

Домарацька – Пархомчук Оксана Сергіївна – лаборант кафедри фінансів, обліку та оподаткування

 

А також, за сумісництвом працюють:

 

Тимошенко Андрій Олександрович – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування.

 Тимошенко Юлія Олександрівна – доцент кафедри фінансів та банківської справи.

 

 Козинець Анатолій Олександрович – старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування.

 

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard