Вгору
 • Кафедра інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін
 •  

м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 16 В, к.401
Тел: 423-00-72 (внутр. 127)
E-mail: ikt@kyiv.e-u.in.ua

МИ НАВЧАЄМО НАЙСУЧАСНІШИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ!

Історія кафедри бере свій початок у 1995 році. З огляду на освітні реалії в країні кафедра постійно розвивалась та оновлювалась. Професорсько-викладацький склад кафедри готує фахівців за такими освітніми рівнями та ступенями:

 • Фаховий молодший бакалавр  (спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»)
 • Бакалавр (спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека»)
 • Магістр (спеціальності:122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз» та 125 «Кібербезпека»).

Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички у всіх сферах інформаційних технологій, програмування, математичного моделювання, кібербезпеки та захисту інформаційно-комунікаційних систем, що є засадами сучасного цивілізованого світу. Згідно своїх спеціальностей та набутих навичок випускники можуть обіймати  посади:

 • системний адміністратор;
 • технік-програміст;
 • аналітик з комп'ютерних систем та комунікацій;
 • науковий співробітник-консультант (в галузі програмування, інформаційно-обчислювальних систем або кібербезпеки та управління захистом інформаційно-комунікаційних систем);
 • фахівець з інформаційних технологій та інформаційних послуг;
 • фахівець з комп'ютерної графіки та веб-програмування;
 • фахівець з математичного та статистичного моделювання;
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • експерт з  інформаційної та кібербезпеки;
 • фахівець з обслуговування систем інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Сьогоднішній склад кафедри це 14 науково-педагогічних працівників, з яких 2 доктори технічних наук та 6 кандидатів наук.

Скляренко Олена Вікторівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, виконує обов’язки завідувача кафедри.

Закінчивши у 1992 році механіко-математичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка вона продовжила свою наукову діяльність в аспірантурі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння» у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, здобувши ступінь кандидата фізико-математичних наук у 1996 році. А 2003 року отримала звання доцента кафедри математичних дисциплін.

Олена Вікторівна мала досвід роботи асистентом на кафедрі математики Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, згодом ставши старшим науковим співробітником та завідувачем відділу аспірантури Інституту педагогіки АПН України.

З 1995 року Олена Вікторівна працює у Європейському університеті. Стаж її науково-педагогічної діяльності складає понад 25 років. За ці роки напрям наукових досліджень було зосереджено на математичному моделюванні та оптимізації складних систем,  стохастичних диференціальних рівняннях, марковських та напівмарковських випадкових процесах.

До її наукової діяльності входить наукове керівництво роботою студентів, магістрантів та аспірантів, участь у науково-практичних конференціях, круглих столах та інших івентах.

Науковий доробок Олени Вікторівни складає понад 80 наукових праць, що також включає в себе навчальні посібники, 6 з яких рекомендовані МОН України, наукові статті у фахових виданнях, 3 статті  у закордонних виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, в тому числі Scopus.

Веде науковий семінар кафедри «Комп’ютерна математика та моделювання», є координатором стартап клубу Європейського університету.

Основні наукові публікації


Фортуна Василь Васильович – обіймає посаду доцента кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Чернівецького державного університет в 1980 р. Закінчив аспірантуру в Чернівецькому державному університеті на кафедрі теоретичної фізики. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків».

Василь Васильович має понад 20 років науково-педагогічного стажу.

Опублікував понад 80 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Фортуна В.В. співавтор чотирьох навчальних посібників з грифом МОН України.

Коло наукових інтересів: часові ряди, моделі з нечіткою логікою, моделювання фінансових і фондових ринків, нелінійні процеси.

Кургузенкова Людмила Анатоліївна – обіймає посаду доцента кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін. Має дві вищі освіти (технічну та економічну). Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» та Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет». В університеті працює з 2003 року.

Має багатий ннауково-педагогічний та практичній досвід у сферах педагогічної та організаціної діяльності. Стаж науково-педагогічної роботи Людмили Анатоліївни складає 18 років. Нею опубліковано понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів: інтелектуальний аналіз даних, візуалізація даних.


Гончаренко Юлія Юріївна - професор кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін, доктор технічних наук, доцент. У 2008 році закінчила Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості за спеціальністю: «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».  Отримала звання доцента кафедри інформаційної безпеки у 2013 році. У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Інформаційно-технічні методи запобігання надзвичайним ситуаціям терористичного характеру на потенційно-небезпечних об'єктах України, що охороняються» за спеціальністю 21.02.03 – цивільна оборона. Стаж науково-педагогічної роботи Юлії Юріівни складає понад 10 років.

Коло наукових інтересів: комп’ютерний еколого-економічний моніторинг,  нейронні мережі та генетичне програмування в системах кібербезпеки,

Основні публікації


Ніколаєвський Олександр Юрійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін. У 2010 році закінчив механіко-математичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримавши кваліфікацію магістр статистики. Далі працював у Військовому інституті Київського національного університета ім. Тараса Шевченка на посаді інженера, пізніше - наукового співробітника.

У 2015 році поступив до аспірантури ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології. У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Моделі, методи та інформаційна технологія автоматизованого опрацювання текстів на природній мові" та здобув науковий ступінь доктора філософії. Результати його наукових досліджень опубліковано у 25 наукових працях, з них 12 - статті у фахових технічних виданнях, з яких п’ять у закордонних виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, в тому числі Scopus, 2 патенти, 11 тез доповідей науково-практичних конференцій. Стаж науково-педагогічної роботи Олександра Юрійовича понад 5 років.

Основні наукові публікації


Литвиненко Леонід Олександрович – кандидат технічних наук, обіймає посаду старшого викладача кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін.

Закінчивши у 2009 році механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, продовжив навчання в аспірантурі Європейського університету за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології».

Цікавиться математичними моделями для обробки природної мови та функціональним програмуванням. Також має наукові інтереси в області машинного навчання. Доповідач конференцій по комп'ютерній лінгвістиці «Діалог» та по машинному навчанню AI Ukraine. Має понад 20 наукових публікацій, з яких 5 у міжнародних наукових виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, в тому числі Scopus, 2 патенти.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю «Інформаційні технології». Стаж науково-педагогічної роботи Леоніда Олександровича понад 5 років.

Основні наукові публікації


Терещук Ганна Михайлівна – обіймає посаду старшого викладача кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін Європейського університету.

У 2006 році закінчивши фізико-математичний факультет НТУУ «Київський політехнічний інститут» Ганна Михайлівна продовжила наукову діяльність навчанням в аспірантурі, наразі працює над кандидатською дисертацією.

Напрям наукових досліджень за цей час сформувався довкола математичного моделювання економічних систем та застосування тригонометричних сплайн-функцій для розв’язання задач математичної фізики.

З 2006 року, працюючи в Європейському університеті, Ганна Михайлівна користується повагою студентів та викладачів, 4 роки була куратором студентів 1 курсу Бізнес-коледжу, а також обіймала посаду заступника завідувача кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін Європейського університету. Стаж науково-педагогічної роботи Ганни Михайлівни понад 10 років.

Науковий доробок Ганни Михайлівни складає понад 10 наукових праць, в тому числі в міжнародному виданні, що входить до науково-метричної бази Scopus та 3 навчальних посібники з грифом МОН України.

Основні наукові публікації


Милашенко Віктор Миколайович – старший викладач кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін Європейського університету. Віктор Миколайович отримав вищу освіту у технічній та гуманітарній сферах. У Європейському університеті працює з 2008 року. Викладає навчальні дисципліни «Інформатика», «Інформаційні системи управління безпекою», «Комп'ютерні технології в юридичній діяльності», проводить навчальну та технологічну практику. Бере активну участь у програмах співпраці факультету з об’єднаннями роботодавців в галузі безпеки. Стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років. Тематика наукових досліджень: «Управління компетенціями та кваліфікаціями у сфері безпеки». Автор 12 наукових публікацій.

Дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва
 • Організація системи безпеки діяльності підприємств
 • Охоронні підприємства України

Основні публікації


Подвиженко Артем Віталійович – обіймає посаду старшого викладача кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін, а також працює директором Центру впровадження інформаційних систем та технологій (ЦВІТ) Європейського університету.

У 2013 році закінчив факультет інформаційних систем та технологій Європейського університету за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» та продовжив навчання в аспірантурі нашого закладу вищої освіти за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології».

Автор 10 наукових праць, в тому числі у фахових виданнях.

Проводить комп’ютерні курси «Архітектура персонального комп’ютера».


Переверзєв Антон Миколайович – обіймає посаду старшого викладача кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін, а також є заступником директора, а також є працівником Центру впровадження інформаційних систем та технологій (ЦВІТ) Європейського університету.

Закінчивши у 2013 році факультет інформаційних систем та технологій Європейського університету за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології», продовжив навчання в аспірантурі нашого університету за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Має 10 наукових праць, в тому числі у фахових виданнях та в міжнародному виданні, що входить до науково-метричної бази Scopus.

Коло наукових інтересів: хмарні технології та обчислення, комп’ютерні мережі.


Тіщенко Роман Володимирович – старший викладач кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін.

Закінчив у 2007 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Гнучкі комп’ютеризовані системи і робототехніка», отримавши кваліфікацію: інженер з комп’ютерних систем.

Після закінчення університету майже 10 років працював інженером-програмістом у компаніях, що займаються розробкою програмного забезпечення.

З 2015 року навчався в аспірантурі Європейського університету за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Закінчивши навчання, з 2018 року працює у Європейському університеті старшим викладачем кафедри.

Має 10 наукових праць, в тому числі в міжнародному виданні, що входить до науково-метричної бази Scopus.

Наукові інтереси: методи та системи штучного інтелекту, інтелектуальні інформаційні системи, нейронні мережі, генетичні алгоритми.


Левченко Сергій Васильович – обіймає посаду викладача кафедри викладача кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін, а також є працівником Центру впровадження інформаційних систем та технологій (ЦВІТ) Європейського університету. Має дві вищі освіти. Закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка та Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет». Закінчивши у 2018 році факультет інформаційних систем та технологій Європейського університету здобув кваліфікацію магістр зі спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та продовжив навчання в аспірантурі. Працює над дисертацією «Використання спеціальних знань та методів при розслідуванні кіберзлочинів».

Наукові інтереси: кібербезпека, інформаційні технології, комп’ютерна графіка.


Опольський Михайло Владиславович - викладач кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін.

У 2017 році закінчив фізичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримавши кваліфікацію магістр, спеціалізація - ядерна енергетика, професійна кваліфікація -  молодший науковий співробітник (фізика). Протягом навчання в університеті також працював інженером першої категорії в Інституті ядерних досліджень НАН  України. Після закінчення університету працював викладачем та науковим співробітником у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації ім. Героїв Крут.

У Європейському університеті працює з 2019 року.

Наукові інтереси: атомна енергетика, сонячна та  відновлювальна енергетика, джерела живлення.

 


 

Основні зусилля кафедра на теперішньому етапі свого розвитку спрямувала на впровадження інноваційних технологій та методів у процес навчання.

Якісно впроваджуються та застосовуються новітні технології та засоби навчання:

 • комп’ютерні аудиторії обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням;
 • поглиблюється практика дистанційного навчання;
 • захисти курсових робіт та проектів відбуваються із застосуванням  інтерактивних дощок та комп’ютерної техніки;
 • впроваджуються хмарні ресурси для збереження та передачі інформації;
 • вдосконалена система формування компетентностей бакалаврського та магістерського рівнів на підґрунті їх гармонізації з професійними стандартами роботодавців;
 • силлабуси з основних дисциплін.

Ці заходи спрямовані на підняття навчального процесу на новий рівень аналітичної активності студентів та сприяють підвищенню якості навчання.

За час свого навчання студенти отримують знання та навички, достатні для експлуатації та захисту сучасних інформаційних систем, таких як: автоматизовані системи управління, системи штучного інтелекту та інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень.

В рамках підготовки бакалаврів за спеціальністю 125 «Кібербезпека» кафедра співпрацює з  американською компанією RAYTER INC., Dallas, Texas USA та адаптувала навчальний процес таким чином, щоб майбутні фахівці після закінчення університету мали змогу отримати не тільки диплом бакалавра або магістра, а також професійні сертифікати з кібербезпеки CISSP. Сертифікат CISSP дає можливість працювати фахівцем з кібербезпеки у світових флагманах ІТ індустрії та інших компаніях, не тільки в Україні, а й за кордоном.

Студенти вивчають:

 • принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем;
 • методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем;
 • методи розробки системного і прикладного програмного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення;
 • мови програмування (Python, C++, C#, Java, JavaScript, PHP, HTML,SQL);
 • прикладні програмні пакети (Microsoft Office, Open Office, Paradox, Adobe PhotoShop, CorelDraw, Мathcad, Mathlab, NetCracker, Electronic Workbench, Tableau, Data Mining);
 • геоінформаційні системи (ArcGIS) – як інструментарій візуалізації та аналізу статистичної і просторової інформації та редактор географічних карт;
 • методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва;
 • програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

Конкурентні переваги кафедри:

 • навчання в Україні та Польщі;
 • можливість отримання подвійного диплому в Україні та Польщі;
 • можливість отримання сертифікату CISSP;
 • удосконалення мовної підготовки та досвіду міжнародного спілкування;
 • практична підготовка в сучасних лабораторіях університетів ЄС.
 • навчання на міжнародних програмах з академічного підприємництва;
 • створення та реалізація власних ІТ-проектів та стартапів в рамках навчання у стартап клубі Європейського університету;
 • участь у міжнародних програмах з академічного підприємництва, розвитку стартап екосистеми та сприяння студентському стартап руху, можливість отримання сертифікату.

Від 1995 року кафедра проводить і готує своїх студентів до щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти», що присвячена проблемам застосування інформаційних технологій у всіх галузях людської діяльності, прийняттю оптимальних рішень, активним формам навчання.

Також студенти та викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні  Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації», яка проводиться щорічно Європейським університетом разом з Національним авіаційним університетом з 2014 року.

Основні дослідження на кафедрі проводяться у рамках таких наукових напрямів:

 • розробка та розвиток методів математичного моделювання процесів та об'єктів різної природи;
 • проектування комп'ютерних мереж та методів захисту інформації; проектування баз даних та баз знань;
 • методи організації ефективних обчислень в комп'ютерних системах; методи та засоби аналізу транспортних систем;
 • методи і засоби аналізу та проектування програмних систем; методи і засоби інтелектуалізації комп'ютерних і програмних систем;
 • методи та засоби захисту кіберпростору. організації служби інформаційної безпеки та кіберзахисту підприємств та установ, здійснення моніторингу інформаційної безпеки.

Набір, реєстрація
 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard