Вгору
 • Кафедра кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем
 •  

E-mail: kaf_okzi@kyiv.e-u.in.ua
Телефон: (044 ) 276-52-51

Однією з ключових проблем, які постали перед державами світу, є проблема захисту інформації від викликів і загроз у кіберпросторі. Актуальність проблем кібербезпеки сьогодні не викликає жодних сумнівів. Щодня кожен з нас стикається із необхідністю користування інформаційними системами та технологіями, від соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані в Інтернеті до користування банківськими рахунками, системами e-commerce та ін.

Кафедра кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем була створена у травні 2002 року та проводить підготовку фахівців з кібербезпеки за спеціальністю 125 «Кібербезпека».

В рамках підготовки бакалаврів за спеціальністю 125 «Кібербезпека» кафедра співпрацює з  американською компанією  RAYTER INC., Dallas, Texas USA та адаптувала навчальний процес таким чином, щоб майбутні фахівці після закінчення університету мали смогу отримати диплом бакалавра або магістра, також професійні сертифікати з кібербезпеки  CISSP. Сертифікат CISSP дає можливість працювати фахівцем з кібербезпеки у світових флагманах ІТ індустрії та інших компаніях, не тільки в Україні а й за кордоном.

Кафедра кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем (КБУЗІС) забезпечує викладання профільних дисциплін для студентів факультетів «Безпека підприємств» та «Інформаційних систем та технологій» за спеціальностями: Кібербезпека; Інженерія програмного забезпечення; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Комп’ютерна інженерія; Системний аналіз.

Обравши спеціальність 125 «Кібербезпека», Ви отримаєте знання та навички, що використовуватимуться при:

 • організації служби інформаційної безпеки та кіберзахисту підприємств та установ;
 • здійсненні моніторингу інформаційної безпеки;
 • розробці та обслуговуванні систем охорони та кіберзахисту;
 • розробці сучасних методів захисту інформаційно-комунікаційних систем та ін;
 • отриманні міжнародно визнаних сертифікатів з кібербезпеки CISSP.

Фахівці зі спеціальності «Кібербезпека» можуть працювати в наступних сферах:

 • службах інформаційної та кібербезпеки державних та недержавних установ та підприємств;
 • обслуговування систем інформаційної безпеки та кіберзахисту;
 • інформаційних технологій та інформаційних послуг;
 • науково-дослідних та освітніх закладах.

Додаткові переваги:

 • навчання в Україні та Польщі;
 • можливість отримання подвійного диплому в Україні та Польщі;
 • можливість отримання сертифікату CISSP;
 • удосконалення мовної підготовки та досвіду міжнародного спілкування;
 • практична підготовка в сучасних лабораторіях університетів ЄС.

Саме тому ми чекаємо цілеспрямованих і талановитих абітурієнтів, для яких в Європейському університеті створені найкращі умови для отримання освіти високого рівня, що у подальшому дозволить випускникам успішно конкурувати на ринку праці як в Україні, так і за кордоном!

На кафедрі використовуються інноваційні методи освіти, онлайн лекції та тести, дистанційне навчання, діють Fablab «Кібербезпека», демо-зона засобів кіберзахисту, бізнес інкубатор для створення стартапів та ін.  

Зусилля колективу кафедри спрямовані на підготовку конкурентноспроможних фахівців з кібербезпеки відповідно досягнень світової та вітчизняної науки і освіти, загальнодержавного рівня знань, умінь та вимог міжнародних критеріїв і стандартів вищої освіти, а саме:

 • формування кафедрою сучасного навчального середовища з метою надання освітніх послуг європейського рівня підготовки фахівців з кіберпезпеки;
 • удосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін відповідно до вимог міжнародних критеріїв і внутрішніх стандартів освітньої діяльності;
 • впровадження інноваційних технологій консультування, перевірки курсових проектів, домашніх контрольних робіт тощо з метою надання якісних освітніх послуг студентам заочної форми навчання;
 • та ін.

Кафедра активно виступає одним із організаторів традиційних міжнародних конференцій та круглих столів у сфері безпеки та кібербезпеки, які  ініціює навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва Європейського університету. Викладачі кафедри також беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах та симпозіумах з тематики «Кібербезпека»,  «Захист інформації», «Інформаційні технології та системи», «Безпекознавство».

Кафедрою реалізована концепція поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою фахівців з кібербезпеки на провідних підприємствах м. Києва та Київської області. Враховуючи швидкий темп оновлення матеріально-технічної бази у сфері кібербезпеки та захисту інформації особлива увага студентів звертається на знайомство з новими зразками засобів захисту, теоретичних розробок, які демонструються на виставках, а також в ході діючих практик в структурах підрозділів безпеки підприємств.


Викладацький склад:

Лахно Валерій Анатолійович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент. Захистив докторську дисертацію у 2015 році у Національному університеті "Львівська політехніка", спеціальність 05.13.21 – системи захисту інформації. Має 25-річний стаж науково-педагогічної діяльності. Автор понад 130 наукових та методичних праць, серед яких: монографії «Обеспечение защищенности автоматизированных информационных систем транспортных предприятий при интенсификации перевозок», «The information protection in automated system on transport», «Theory of Digital Automata» яка вийшла у видавництві Springer, підручник «Прикладна теорія цифрових автоматів», навчальний посібник «Прикладна теорія цифрових автоматів. Практикум для студентів напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Наукові інтереси: кібербезпека, інформаційні технології, захист критичної інформаційної інфраструктури держави, управління інцидентами інформаційної безпеки.

Персональний сайт //lva.at.ua та //okzi.at.ua


Нагорний Юрій Іванович − к.т.н., доцент кафедри. У 2002  році закінчив Херсонський державний технічний університет. В 2008  році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Моделі і алгоритми побудови автоматизованих адаптивних систем управління машинобудівним виробництвом” за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Автор понад 20 наукових праць, приймає активну участь у міжнародних конференціях.
Наукові інтереси: Обчислювальна техніка, прикладне програмування, кібербезпека.


Тітенко Анатолій Миколайович - доцент кафедри. В 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Фізика металів». В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Магнітне впорядкування в сплавах з пам’яттю форми». В 2014 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. Має 10-річний стаж науково-педагогічної діяльності.

Автор понад 50 наукових праць, з яких понад 15 опубліковано в провідних іноземних виданнях, а також є співавтором 3-х патентів на корисну модель. Постійно приймає участь у профільних наукових міжнародних конференціях.

Наукові інтереси: фізика, металофізика, фізика магнітних явищ, сплави з пам’яттю форми, фізика високого тиску.


Кравчук Петро Юрійович – к.ю.н., доцент кафедри. Закінчив факультет фінансів Національної академії державної податкової служби України та юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ. Захистив кандидатську дисертацію у 2015 році. Автор понад 20 наукових публікацій. Викладає дисципліни “Система охорони державної таємниці”, “Організація системи безпеки діяльності підприємств”, “Охоронні діяльність в системі безпеки діяльності підприємства”. Має практичний досвід роботи в правоохоронній системі. Керівник студентського науково-практичного семінару “Безпекотворення: питання теорії та практики”.


Григорян Галуст Сережайович – к.т.н., ст. викладач кафедри. В 1980 році закінчив Єреванський Політехнічний інститут за спеціальністю «Обчислювальна техніка».
В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Організація паралельних Т-структур на потоках диференціальних спектрів” за спеціальністю 05.13.13 - обчислювальні машини, системи та мережі.

Автор 10 наукових праць та 9 патентів. Вільно володіє англійською мовою, та приймає активну участь у міжнародних конференціях.

Наукові інтереси: Обчислювальна техніка, теорія алгоритмів, прикладне програмування, кібербезпека.


Милашенко Віктор Миколайович – старший викладач кафедри. Отримав вищу освіту у технічній та гуманітарній сферах. У Європейському університеті працює з 2008 року. Викладає навчальні дисципліни «Інформатика», «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності», «Комп'ютерні технології в юридичній діяльності», проводить навчальну та технологічну практику. Бере активну участь у програмах співпраці факультету з об’єднаннями роботодавців в галузі безпеки. Тематика наукових досліджень: «Управління компетенціями та кваліфікаціями у сфері безпеки». Автор 9 наукових публікацій.


Орлова Олена Юріївна - секретар; лаборант кафедри. Отримала вищу освіту у 1999-2005 рр. Харківський національний університет внутрішніх справ. У Європейському університеті працює з 2009 р.

Всі випускники кафедри працевлаштовані на підприємствах, що надають послуги у сфері інформаційної безпеки та захисту інформації.

З червня 2008 року на кафедрі діють курси підвищення кваліфікації і підготовки фахівців у сфері технічного захисту інформації.

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard