Вгору
 • Кафедра соціально-політичних дисциплін
 •  

ВАС ВІТАЄ КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Docendo disčіmus
Вчимося, навчаючи​

 

 

 

Адреса: 03115, м. Київ, бульвар Вернадського, 16-в, кабінет 102

Телефони кафедри: (044) 423-00-58(внутр. 260 (зав. кафедри), 135 (лаборант))
e-mail  кафедри: soc-gum-eu.kyiv@ukr.net

 

Місія кафедри

Розуміючи, що нова освітня парадигма в умовах глобалізації орієнтована на те, що сучасній людині лише знань з певного фаху виявляється недостатнім, а люди повинні стати самостійними, творчими менеджерами свого майбутнього, колектив кафедри соціально-політичних дисциплін своєю місією вважає формування сучасного громадянина модерної держави Україна, майбутнього лідера, активного громадського діяча, а, можливо, й політика.

Систематизоване, впорядковане вивчення історії,філософії, політології, соціології та культури формує стиль мислення молодої людини,її загальної культури, здатності до рефлексії та глибокого усвідомлення власного «я».

На лекціях та семінарах викладачів кафедри, під час дискусій, диспутів, круглих столів, наукових конференцій студенти отримують можливість вільно висловлювати власні думки, відстоювати свою точку зору, аргументовано одержувати перемогу у наукових дискусіях.

Цикл дисциплін кафедри реалізує завдання формування системи соціально-політичних знань, вмінь та навичок. Кожна дисципліна циклу має своє окреме конкретне місце і завдання в системі політичної освіти та виховання.

Кафедру утворено в 1991 р. – з моменту заснування Європейського університету. За час свого існування кафедра, дотримуючись найкращих передових традицій європейської освіти, зростала, розвивалася й накопичувала навчально-методичний та науково-педагогічний досвід.

На кафедрі ведеться інтенсивна наукова робота: щорічно проводяться наукові конференції: «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», «Вернадські читання», «Європейські читання», «Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість».

Студенти беруть активну участь в олімпіадах, наукових турнірах, конкурсах наукових робіт.

 

З 1998 року кафедра здійснює підготовку кандидатів наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси та 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство. За ці роки аспірантуру закінчили понад 30 аспірантів, які сьогодні працюють в державних та дипломатичних установах, наукових інститутах та вищих навчальних закладах.

Випускники кафедри захищають кандидатські дисертації у найкращих спеціалізованих вчених радах країни – Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

 З 2018 року кафедра одна з перших в Україні розпочала підготовку докторів філософії зі спеціальності 052 – політологія. Наукове керівництво аспірантами здійснюють відомі фахівці - доктори наук, професори Тимошенко З. І., Оніщенко І. Г., Мироненко П. В., Смолянюк В. Ф., Корнієвський О. А.

Кафедра входить до складу юридичного факультету.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • Історія України
 • Філософія
 • Основи філософських знань
 • Соціологія
 • Політологія
 • Громадянська освіта
 • Історія української та зарубіжної культури
 • Світова література
 • Педагогіка та методика викладання у вищій школі
 • Педагогічна практика
 • Сучасні методи викладання у вищій школі
 • Сучасні проблеми політичної науки
 • Глобальні тренди світової політики
 • Політичний аналіз та прогнозування
 • Політична регіоналістика. Етнополітологія
 • Джерела політичних досліджень
 • Політична культура та ідеологія
 • Політичний менеджмент
 • Сучасні політичні теорії
 • Системологія

 

Партнери

   

Доповнюють діяльність кафедри щодо саморозвитку та самовдосконалення професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів успішне співробітництво з українськими та зарубіжними науковими, політичними та громадськими установами:

 • Академією політичних наук України
 • Інститутом євроінтеграції. Варшавський університет. Польща
 • Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
 • Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України
 • Громадськимоб’єднанням «Україна славетна»
 • Центром суспільних досліджень «Український меридіан»
 • Центром досліджень громадянського суспільства
 • Польською академією мистецтв і наук (м. Краків)
 • Вищою школою європейських та регіональних досліджень (м. Чешське Будейовіце)
 • Всеукраїнською асоціацією політичних наук та ін.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Завідувач кафедри соціально-політичних дисциплін – ОНІЩЕНКО Ірина Григорівна, доктор політичних  наук, професор, академік Академії політичних наук України. У системі освіти працює понад 30 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Сучасні проблеми політичної науки», «Глобальні тренди світової політики», «Політичний аналіз та прогнозування», «Політичний менеджмент», «Сучасні політичні теорії», «Системологія».

Здійснює керівництво аспірантами.

В 1982 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. В 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю етнополітологія та етнодержавознавство. У науковому доробку – більше 200 наукових робіт, в т.ч. 10 монографій, 20 підручників та навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів – управління політичними системами, глобалізація та геополітика, етнополітичні процеси в Україні та світі, міжнародні відносини, світові освітні системи.

Оніщенко І.Г. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України,  Почесною грамотою Міністерства юстиції України, Нагрудним знаком «Відмінник освіти України», орденом «За розбудову освіти» та ін.

 

Професор – ТИМОШЕНКО Зоя Іванівна, кандидат філософських наук, професор, співзасновник Європейського університету. В 1959 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність – «Історія», кваліфікація – історик, вчитель історії середньої школи. Кандидатську дисертацію захистила в 1979 р. Вчене звання професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін присвоєно в 2008 р.

В Європейському університеті працює з 1991 року – моменту заснування вузу на посаді першого проректора Європейського університету; безпосередньо займається організацією навчального процесу, керує роботою кафедр університету. Плідну працю по розвитку університету успішно поєднує з науково-дослідною та науково-методичною діяльністю. Під її керівництвом 5 аспірантів кафедри захистили кандидатські дисертації та отримали наукові ступені кандидатів політичних наук. Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та іншими нагородами. Стаж науково – педагогічної діяльності складає понад 60 років.

Здійснює керівництво аспірантами, є головою комісій зі вступу до аспірантури та з складання кандидатських іспитів з філософії.

Автор понад 90 друкованих праць з питань філософії, політології, соціології та соціально-політичних аспектів розвитку суспільства.

Сфера наукових інтересів: філософія, історія філософії, філософія освіти, політологія.

 

Професор – ТИМОШЕНКО Олена Іванівна, доктор філософських наук, професор. У 1980 р. закінчила Запорізький державний університет, кваліфікація – вчитель історії та суспільствознавства. Кандидат історичних наук (1991). У 2013 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 09.00.10 – «Філософія освіти».

В Європейському університеті, як співзасновник, працює з моменту створення вузу. Обіймає посаду проректора з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку. Автор педагогічної системи безперервної освіти: дитячий садок – школа-гімназія «Євроленд». Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», Подякою Київського міського голови, Почесною грамотою Київського міського голови та Почесною грамотою Міністерства юстиції України, Орденом Ломоносова, Орденом Катерини Великої, Орденом Святої Великомучениці Варвари.

Стаж науково – педагогічної діяльності складає понад 30 років.

Здійснює керівництво аспірантами, є головою комісій зі вступу до аспірантури та з складання кандидатських іспитів з іноземної мови.

Автор монографії «Філософія як методологія формування та впровадження високих педагогічних технологій» (2011), навчальних посібників: «Історія України у запитаннях і відповідях» (2003), «Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом» (2006), «Етика і етикет сучасного бізнесу – запорука економічної безпеки підприємства» (2007), «Противодействие рейдерству» (2009) та низки статей в педагогічній та юридичній пресі.

Сфера наукових інтересів: філософія освіти, історія, етика сучасного бізнесу, інформаційна та економічна безпека підприємницької діяльності.

 

Доцент – ПАШКОВА Оксана Броніславівна, кандидат політичних наук, доцент.

Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 20 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Політологія», «Політична регіоналістика. Етнополітологія». Здійснює керівництво аспірантами.

У 1998 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – «Політологія», кваліфікація – політолог, викладач філософських і соціально-політичних дисциплін. У 2008 році в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію.

В Європейському університеті працює з 2003 року, від початку на посаді старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, з 2008 року – доцент кафедри, 2009 – 2015 рр. – завідувач кафедри. Вчене звання доцента кафедри соціально-політичних дисциплін Європейського університету присвоєно в 2014 р.

З 2011 року співпрацює з Польською академією мистецтв і наук м. Краків (Polska Akademia Umiejętności m. Kraków). Автор понад 30-ти наукових праць з питань політології, основ етнодержавознавства та етнополітології.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: політологія, етнополітологія та етнодержавознавство, теорії лідерства.

Доцент – СКРИПНИК Тамара Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент. Стаж науково – педагогічної діяльності складає 43 роки.

Основні навчальні курси, які викладає: «Педагогіка і методика викладання у вищій школі», «Російська мова (як іноземна для студентів-іноземців)», «Зарубіжна література» у Бізнес-коледжі.

У 1975 р. закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, за спеціальністю – філолог, викладач російської мови і літератури. Кандидатську дисертацію захистила в 2011 р. зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література). Тема дисертації «Методика вивчення старшокласниками англомовної поезії у перекладі та мовою оригіналу». Вчене звання доцента кафедри соціально-політичних присвоєно в 2015 р. У Європейському університеті працює з 2007 року.

Сфера наукових інтересів: філософія освіти, англомовна поезія, історія зарубіжної літератури.

Автор понад 67 наукових статей опублікованих у виданнях Німеччини, Польщі, Чехії, Росії та навчальних посібників «Аналіз англомовної поезії у процесі вивчення дисципліни «Світова література», «Поэтические контакты времен и континентов. Компаративный анализ англоязычной и русской литературы».

 

Доцент – ШИЯН Оксана Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент. Стаж науково – педагогічної діяльності складає понад 15 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Соціологія», «Сучасні методи викладання у вищій школі», «Політичний аналіз та прогнозування», «Політична культура та ідеологія».

Закінчила у 1996 р. Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "Соціологія", кваліфікація – викладач соціології. Кандидатську дисертацію захистила у 2003 р. зі спеціальності 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології, тема "Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні". Вчене звання доцент кафедри соціально-гуманітарних наук присвоєно в 2007 р.

В Європейському університеті працює деканом факультету економіка та менеджменту. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Автор понад 30-ти наукових праць з питань соціології, зокрема і навчального посібника «Соціологія» (2004).

Сфера наукових інтересів: соціологія освіти, соціологія молоді.

 

ТОПОЛЬНИЦЬКА Юлія Андріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри. У системі освіти працює 5 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Історія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Культурологія».

У 2011 році закінчила магістратуру історичного факультету КНУ імені Т. Шевченка за спеціальністю «Історія». Отримала кваліфікацію історик, викладач вищого навчального закладу, консультант з питань історії. З 2011 по 2014 – працювала в Центрі усної історії кафедри Новітньої історії України історичного факультету КНУ імені Т. Шевченка на посаді провідного історика. 2014-2017 – навчалася в аспірантурі на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. У червні 2018 року на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію з історії України на тему: «Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964-1985 рр.): історичний аспект» та отримала диплом кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України» 07.00.01.

Сфера наукових інтересів:новітня історія України (гендерні студії, історія дитинства, соціальна історія, історія медицини, історія повсякдення).

 

БАЛИКІН Іван Ігорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 6 років.

Основні навчальні курси, які викладає «Історія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Історія України (новітня)», «Культурологія», «Громадянське суспільство».

У 2009 році закінчив Донецький національний університет за спеціальність «Історія», у 2018 – Університет економік та права «КРОК» за спеціальність «Правознавство».

Автор понад 40 наукових праць, в тому числі періодичних закордонних виданнях та включених до наукометричної бази Scopus.

Сфера наукових інтересів історія, національна політика, захист прав дитини.

 

РУДНИЦЬКА Людмила Валентинівна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, здобувач ступеня доктора філософії (PhD).

У системі освіти працює 5 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Історія: Україна і світ», «Історія України».

У 2014 році закінчила історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, за спеціальністю «Історія».

Автор понад 10-ти наукових праць, в тому числі періодичних закордонних виданнях та включених до наукометричної бази Web of Science.

Сфера наукових інтересів: локальна історія, урбаністика, економічна історія, соціальна історія, етнічна історія, нова та новітня історія України.

 

ГОЛУБНИЧА-ШЛЕНЧАК Юлія Вікторівна – викладач кафедри соціально-політичних дисциплін, здобувач ступеня доктора філософії (PhD).

Навчальний курс, який викладає: «Історія: Україна і світ».

У 2016 р. закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка, здобула кваліфікацію «Магістр історії, фахівець з країнознавства і міжнародних відносин».

Авторка більше 20 наукових праць в українських та іноземних виданнях.

Сфера наукових інтересів: культурно-освітня діяльність інтернованої Армії УНР у таборах Польщі (1921–1924 рр.), видавнича діяльність української військової еміграції в Польщі.

 

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard