Вгору
 • Кафедра обліку і оподаткування
 •  

Бухгалтерія — це мистецтво, професія, що потребує від фахівця особливого таланту
та дару бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв'язках і гармонії.

Ми знаємо, як цьому навчити !!!

Тел: 423-00-49
E-mail: kaf_audit@kyiv.e-u.in.ua

Кафедра готує фахівців за 4 освітніми рівнями:

 • Молодший спеціаліст (спеціальність:«Бухгалтерський облік»);
 • Бакалавр (напрям підготовки:«Облік і оподаткування»);
 • Спеціаліст (спеціальність:«Облік і оподаткування»);
 • Магістр (спеціальність:«Облік і оподаткування»).

Запорука успішного бізнесу в умовах сьогодення – наявність кваліфікованого бухгалтера. Без такого фахівця не може функціонувати жодне підприємство.

Основні дисципліни, які викладаються кафедрою:

 • Бухгалтерський облік
 • Аудит
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Статистика
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік в бюджетних установах
 • Економічний аналіз
 • Податковий  облік
 • Організація обліку
 • Звітність підприємства
 • Облік у банках

Теорія бухгалтерського обліку є однією з наук, яка постійно розвивається, особливо з удосконаленням управління на базі застосування обчислювальної техніки. Суттєві зміни в теорію бухгалтерського обліку вносить використання комп’ютерної техніки.

На даний час, бухгалтерський та податковий облік тісно пов'язані між собою, що зумовлює застосування знань з оподаткування підприємств в роботі бухгалтера.

Бухгалтерський облік називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується у підприємницькому середовищі для опису ділових стосунків між різними підприємствами.

Головне завдання бухгалтера — використання наявної інформації, її аналіз та інтерпретація, здійснення контролю за витратами і доходами підприємств, формування заходів по створенню чіткої системи резервів, що стануть важливими передумовами процвітання у майбутньому, розширення меж діяльності та завоювання нових ринків – в цьому і є романтика професії бухгалтера!

Після оволодіння фаховими дисциплінами студент, який обрав напрям підготовки або спеціальність «Облік і оподаткування»:

 • самостійно виконує роботу на певній ділянці бухгалтерського обліку щодо обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності, податків тощо;
 • здійснює банківські операції та операції, пов’язані з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей;
 • складає відповідні звіти, здійснює облік та контроль за рухом бланків звітності;
 • здійснює нарахування та перерахування платежів, податків, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати, інших платежів та виплат.

Випускники – спеціалісти з обліку і оподаткування успішно працюють в державних установах, банках і страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, небанківських кредитних установах, а також в акціонерних й інших компаніях, холдінгах, органах управління всіх рівнів, керують підприємствами різних форм власності, займають урядові посади.

Наукова діяльність кафедри обліку і оподаткування спрямована на розвиток як професійного, так і наукового рівня студентів та професорсько-викладацького складу кафедри. Робота проводиться за найважливішими напрямами з питань удосконалення теорії, методології та практики бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту та аналізу щодо покращення інформаційного забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Кафедра постійно співпрацює з відомими бухгалтерськими вісниками та розробниками програм для ведення бухгалтерського обліку: «Все про бухгалтерський облік», «Інтерактивна бухгалтерія», «1С-Бухгалтерія», «Парус-Бухгалтерія». Кафедра має власну наукову школу «Луки Пачоллі».


Кір′ян Світлана Михайлівна кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування. Має 17-річний стаж науково-педагогічної діяльності в Європейському університеті. Є автором понад 40 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також багатьох методичних розробок. Член Екзаменаційної комісії за фахом.

Керує науковою роботою аспірантів, виробничою практикою студентів освітнього рівня «Бакалавр» та фаховою практикою спеціалістів та магістрів.

Має практичний досвід роботи у ТОВ "Аудиторська фірма "Венгер і партнери". З 2014 р. – асоційований член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України. Коло наукових інтересів знаходиться у площині дослідження проблем обліку та аудиту в сучасних умовах господарювання.

Основні навчальні курси, які веде викладач: Звітність підприємства, Стратегічний аналіз, Організація обліку, Міжнародні стандарти аудиту.

Захоплення: художня література та подорожі.

Основні наукові публікації


Павленко Ірина Ігорівна – доктор економічних наук, професор. Педагогічний досвід роботи – понад 20 років.

Дисертацію доктора економічних наук захистила в 2007 році. Вчене звання професора присвоєно у 2015 році.

За плідну працю присуджено стипендію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в 2009 році. Під її керівництвом 4 науковці захистили дисертації кандидата економічних наук, в тому числі один здобувач з Німеччини.

Опубліковано понад 95 наукових праць, серед яких 4 монографії і 1 навчальний посібник з грифом МОН. Пройшла наукове стажування в університетах м. Вроцлав (Польща).

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства», .

Коло наукових інтересів: обліково-аналітичне забезпечення діяльності промислових підприємств.

Захоплення: спорт та дайвінг.

Основні наукові публікації


Кочетков Володимир Миколайович – доктор економічних наук, професор. В 1994 році закінчив Вищу банківська школу Міжнародного центру ринкових відносин та підприємництва – Центру «Ринок» за спеціальністю: «Фінанси та кредит».

У 2005 році захистив докторську дисертацію з економічних наук.  Вчене звання професора присвоєно у 2006 році.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації – понад 20 років.

Організовує та бере участь у науковій, навчально-методичній та виховній роботі кафедри економіки,обліку і оподаткування.

Є автором понад 60 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, багатьох методичних розробок, а також монографій та навчальних посібників з грифом МОН. Коло інтересів: проблеми бухгалтерського обліку та аналізу фінансових інструментів банків.

Основні навчальні курси, які веде викладач: Внутрішньогосподарський контроль, Облік у банках,.

Захоплення: живопис.

Основні наукові публікації


Антощишина Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з економічних наук.  Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації – понад 12 років.

Основні навчальні курси, які веде викладач: Аналіз господарської діяльності, «Економічний аналіз».

Організовує та бере участь у науковій, навчально-методичній та виховній роботі кафедри обліку і оподаткування.

Є автором понад 30 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також багатьох методичних розробок. Коло інтересів: моделювання облікових, аналітичних та аудиторських процедур, дослідження системи бюджетування підприємств в сучасних реаліях України, розробка аналітичного інструментарію при формуванні бізнес-моделі підприємств

Захоплення: гончарство та музика.

Основні наукові публікації


Козинець Анатолій Олександрович – старший викладач кафедри обліку і оподаткування. У 2009 році закінчив Полтавську державну аграрну академію і отримав кваліфікацію магістра з обліку та аудиту.

Працює над кандидатською дисертацією. Галузь наукових інтересів: бухгалтерська професійна діяльність в системі інформаційного забезпечення управління підприємствами, методика викладання облікових дисциплін.

Основні навчальні курси, які веде викладач: Бухгалтерський облік, Аудит.

Автор понад 25 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Постійно підвищує кваліфікацію в аудиторських компаніях.

Захоплення: полювання та фотографія.

Основні наукові публікації


Підготовка наукових кадрів кафедрою обліку і оподаткування проводиться за такими спеціальностями:

 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard