Вгору
 • Аспірантура та Докторaнтура
 •  

Наукова діяльність

Особлива увага в Університеті приділяється розвитку наукових шкіл, підвищенню ефективності їх діяльності. В університеті функціонують наукові школи за такими напрямами наукових досліджень і підготовки науково – педагогічних кадрів:

 • Стратегія розвитку підприємств малого та середнього бізнесу (керівник школи – Тимошенко І. І., кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, ректор);
 • Менеджмент інноваційної діяльності в освіті (керівник школи – Тимошенко З. І., кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедрою «Практичного підприємництва», перший проректор);
 • Фінансово-економічне  регулювання економіки (керівник школи – Прокопенко Н. С., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи);
 • Глобальні політичні та економічні трансформації світової системи — (керівник школи — Оніщенко І.Г., доктор політичних наук, професор, проректор з наукової роботи)»
 • Стратегія розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств (керівник школи – Гривківська О. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки);
 • Менеджмент якості розвитку промислових підприємств (керівник школи – Грозний І.С., доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри менеджменту);
 • Стратегія розвитку підприємств туристичної галузі та рекреаційного комплексу (керівник школи – Воротіна Л. І., доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту).
 • Бюджетно-податкова політика. Фіскальне адміністрування (керівник школи – Мельник В. М., доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України);

Спеціалізовані вчені ради

В університеті діють спеціалізовані вчені ради:

 1. спеціалізована вчена рада Д 26.036.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 - «Гроші, фінанси та кредит» та  за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка, та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності: підприємства машинобудування, аграрно – підприємницькі комплекси та туристичні підприємства та підприємства рекреаційного комплексу),
 2. Спеціалізована вчена рада К.26.063.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю: 12.00.09 – «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Вченій раді університету надано право присвоєння вчених звань доцента та професора.

З 1999 р. виходить у світ науковий, визнаний ДАК фаховим, журнал «Економіка і управління», на сторінках якого друкуються відомі науковці, професори, викладачі, докторанти та аспіранти університету.

З 2001 р. для аспірантів, магістрантів та молодих науковців видається журнал «Пошук».

З 2015 року в університеті видається науковий збірник “Правничий часопис Європейського університету”

В 2016-2017 н. р.  науково-педагогічними працівниками університету опубліковано:

 • 14 монографій
 • 8 підручників та навчальних посібників
 • 102 наукових статі у фахових виданнях (в тому числі 20 у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, 25 — у зарубіжних виданнях)

Студентами університету опубліковано 149 статей.

У спеціалізованих вчених радах університету в 2017 р. викладачами університету захищено - 6 кандидатських та 2 докторські дисертаційні роботи, аспірантами університету захищено 7 кандидатських дисертаційних робіт, докторантами університету захищено 2 докторські дисертації.

За довідками звертатись за телефоном (044) 423-00-51; E-mail: spec_rada@kyiv.e-u.in.ua


Аспірантура

Аспірантура – це науково – навчальний структурний підрозділ університету, створений для підготовки наукових та науково – педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Підготовка кадрів в аспірантурі проводиться за такими спеціальностями

За переліком спеціальностей:

 • 051 Економіка;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

Аспіранти мають можливість брати участь у конференціях, симпозіумах, «круглих столах», тренінгах, які постійно проводяться в Європейському університеті. Лише за минулий рік в університеті та його філіях було проведено 78 науково-практичних конференцій (міжнародних, Всеукраїнських та міжвузівських), семінарів, круглих столів.

У Спеціалізованій Вченій раді аспірантами університету було захищено за 2006 р. – 7; за 2007 р. – 10; за 2008 р. -13; за 2009 р.- 19; за 2010 р.-24; за 2011р.- 24; за 2012 р.- 24; за 2013 р.- 24; за 2014 р.- 19; за 2015 р. - 22 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Також було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: у 2014 р. - 2; у  2015 р. – 2.

Розклад заліково-екзаменаційної сесії для аспірантів І курсу


Умови вступу  до аспірантури у 2017 році

з таких спеціальностей:

 • 051 Економіка;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

Навчання в аспірантурі платне.

В аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва приймаються особи, які мають вищу освіту за ОКР спеціаліста, магістра.

До вступних іспитів допускаються абітурієнти, які пройшли обов’язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримали позитивну оцінку кафедри на поданий реферат з тематики майбутньої наукової роботи.

 


Терміни вступної кампанії для здобуття ступеня доктора філософії

Етапи вступної кампанії   Вступники на основі ступеню магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Денна та заочна форми навчання
Прийом заяв та документів 1 12 лютого - 28 лютого 2018р
2 03 травня - 31 травня 2018р
3 18 червня - 04 липня 2018р
4 17 вересня - 12 жовтня 2018р
5 18 лютого - 03 березня 2019р
6 06 травня - 27 травня.2019р
7 17 червня - 04 липня 2019р
Строки проведення вступних випробувань 1 01 березня – 14 березня 2018р.
2 11 червня– 18 червня 2018р.
3 05 липня– 16 липня 2018р.
4 15 жовтня– 30 жовтня 2018р.
5 04 березня – 20 березня 2019р.
6 03 червня – 12 червня 2019р
7 05 липня – 17 липня 2019 р.
Терміни зарахування 1 16 березня 2018р.
2 20 червня 2018р.
3 18 липня 2018р.
4 01 листопада 2018р.
5 22 березня 2019р.
6 14 червня 2019р.
7 19 липня 2019р.

-Термін навчання – 4 роки

-Перелік необхідних документів для вступу:

 • заява(подається у паперовій формі);
 • копія диплома магістра або спеціаліста та додаток до нього;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

*Прийом іноземців, які перебувають  в Україні з метою навчання зараховуються до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії упродовж року.

Інформація за телефоном: (044) 423-00-51 (дод. 224)
E-mail: aspirant@kyiv.e-u.in.ua


Умови вступу до докторантури у 2017 році

з таких спеціальностей:

 • 051 Економіка
 • 072 Фінанси,банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні дослідження.

Термін навчання в докторантурі 2 роки.

Навчання платне.

Для вступу до докторантури подають наступні документи:

 1. заяву на ім’я ректора;
 2. листок з обліку кадрів;
 3. автобіографію;
 4. копію диплома спеціаліста або магістра;
 5. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 6. копію атестата про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника (у разі наявності);
 7. список опублікованих наукових праць і винаходів;
 8. відгук про наукову діяльність;
 9. рекомендації двох (окремо) докторів наук до вступу до докторантури;
 10. витяг з протоколу засідання кафедри університету, до якої прикріплюється докторант;
 11. наукову доповідь;
 12. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 13. ксерокопія паспорта ( 1,2,11) сторінки.

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук та атестат доцента (старшого наукового співробітника) подаються претендентом особисто.

Набір до докторантури проводиться з 19 червня по 14 липня  та  з 1-го жовтня по 30 жовтня 2017 року.

За довідками звертатися до відділу докторантури та аспірантури Європейського Університету.

Прийом документів за адресою:
03155, м. Київ, метро “Святошин”,
бульв. Академіка Вернадського, 16-в
Тел.: (044) 423-00-51 (дод. 224), 450 - 64- 90.
Факс: (044) 452-35-68
E-mail: aspirant@kyiv.e-u.in.ua

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard