Вгору
 • Аспірантура та Докторaнтура
 •  

Наукова діяльність

Особлива увага в Університеті приділяється розвитку наукових шкіл, підвищенню ефективності їх діяльності. В університеті функціонують наукові школи за такими напрямами наукових досліджень і підготовки науково – педагогічних кадрів:

 • Стратегія розвитку підприємств малого та середнього бізнесу (керівник школи – Тимошенко І. І., кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, ректор);
 • Менеджмент інноваційної діяльності в освіті (керівник школи – Тимошенко З. І., кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедрою «Практичного підприємництва», перший проректор);
 • Фінансово-економічне  регулювання економіки (керівник школи – Прокопенко Н. С., доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри фінансів та банківської справи);
 • Стратегія розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств (керівник школи – Гривківська О. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки);
 • Менеджмент якості розвитку промислових підприємств (керівник школи – Грозний І.С., доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри менеджменту);
 • Стратегія розвитку підприємств туристичної галузі та рекреаційного комплексу (керівник школи – Воротіна Л. І., доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту).
 • Бюджетно-податкова політика. Фіскальне адміністрування (керівник школи – Мельник В. М., доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України);

Спецалізовані вчені ради

В університеті діють спеціалізовані вчені ради:

 1. спеціалізована вчена рада Д 26.036.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 - «Гроші, фінанси та кредит» та  за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка, та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності: підприємства машинобудування, аграрно – підприємницькі комплекси та туристичні підприємства та підприємства рекреаційного комплексу),
 2. Спеціалізована вчена рада К.26.063.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю: 12.00.09 – «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Вченій раді університету надано право присвоєння вчених звань доцента та професора.

З 1999 р. виходить у світ науковий, визнаний ДАК фаховим, журнал «Економіка і управління», на сторінках якого друкуються відомі науковці, професори, викладачі, докторанти та аспіранти університету.

З 2001 р. для аспірантів, магістрантів та молодих науковців видається журнал «Пошук».

У 2014-2015 н.р. науково-педагогічними працівниками університету опубліковано 19 монографій, 18 навчальних посібників (із низ з грифом МОН – 3), 157 статей у наукових фахових виданнях України та 13 – у міжнародних виданнях, у зарубіжних - 9. Студентами університету за той же період опубліковано 258 наукових праць.

У 2014-2015 н.р. викладачами  університету захищено 4 кандидатських дисертацій, аспірантами –24 дисертації, докторантами - 3 дисертації.

За довідками звертатись за телефоном (044) 423-00-51; E-mail: spec_rada@kyiv.e-u.in.ua


Аспірантура

Аспірантура – це науково – навчальний структурний підрозділ університету, створений для підготовки наукових та науково – педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Підготовка кадрів в аспірантурі проводиться за такими спеціальностями

За переліком спеціальностей:

 • 051 Економіка;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

Аспіранти мають можливість брати участь у конференціях, симпозіумах, «круглих столах», тренінгах, які постійно проводяться в Європейському університеті. Лише за минулий рік в університеті та його філіях було проведено 78 науково-практичних конференцій (міжнародних, Всеукраїнських та міжвузівських), семінарів, круглих столів.

У Спеціалізованій Вченій раді аспірантами університету було захищено за 2006 р. – 7; за 2007 р. – 10; за 2008 р. -13; за 2009 р.- 19; за 2010 р.-24; за 2011р.- 24; за 2012 р.- 24; за 2013 р.- 24; за 2014 р.- 19; за 2015 р. - 22 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Також було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: у 2014 р. - 2; у  2015 р. – 2.

Розклад занять для аспірантів І курсу

РОЗКЛАД КАНДИДАТСЬКИХ ЕКЗАМЕНІВ


Умови вступу  до аспірантури у 2017 році

з таких спеціальностей:

 • 051 Економіка;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

Навчання в аспірантурі платне.

В аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва приймаються особи, які мають вищу освіту за ОКР спеціаліста, магістра.

До вступних іспитів допускаються абітурієнти, які пройшли обов’язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримали позитивну оцінку кафедри на поданий реферат з тематики майбутньої наукової роботи.

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО АСПІРАНТУРИ

Назва випробувань Шифр Дата та час випробування Номер аудиторії
Філософія   18.10.2017
23.10.2017
на 12:20
402
Іноземна мова   20.10.2017
24.10.2017
на 12:20
402
Вступні випробування зі спеціальності:
Економіка 051 27.10.2017
на 12:20
402
Фінанси, банківська справа та страхування 072 27.10.2017
на 12:20
317
Менеджмент 073 27.10.2017
на 12:20
101
Маркетинг 075 27.10.2017
на 12:20
102
Право 081 27.10.2017
на 12:20
318
Додаткові вступні випробування:
Економічна теорія   17.10.2017
на 12:20
101
Теорія держави і права   17.10.2017
на 12:20
102

 

Для вступу до аспірантури подають документи:

 1. Заява на ім’я ректора.
 2. Особистий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання та дві фотокартки 3х4.
 3. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
 4. Реферат з обраної наукової спеціальності.
 5. Список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності.)
 6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (для тих, хто їх складав).
 7. Копія паспорта 1,2,11 стор.

Терміни прийому заяв та документів для здобуття ступеня доктора філософії *

Етапи вступної кампанії Денна  форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 12 червня 2017р.
15 вересня 2017р.
12 червня 2017р.
15 веесня2017р.
Закінчення прийому заяв та документів 30 червня 2017р.
15 жовтня 2017р.
30 червня 2017р.
15 жовтня 2017р.
Строки проведення вступних випробувань 03.07 – 14.07.2017р.
16.10 – 27.10.2017р.
03.07 – 14.07.2017р.
16.10 – 27.10.2017р.
Терміни зарахування вступників до аспірантури 27.07.2017р.
30.10.2017р.
27.07.2017р.
30.10.2017р.

*Прийом іноземців, які перебувають  в Україні з метою навчання зараховуються до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії упродовж року.

 

Вступні випробування проводяться зі спеціальності, іноземної мови та філософії з 3 липня по 21 липня та з 1-го по 30 жовтня (іспити платні )*.

Особам, допущеним до складання вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством. На підставі результатів конкурсних іспитів та після укладання контракту наказом ректора проводиться зарахування до аспірантури.

Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва, забезпечуються гуртожитком, мають право на роботу за сумісництвом у відповідності до чинного законодавства.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки, користуються пільгами на підприємстві згідно з чинним законодавством.

Аспіранти усіх форм навчання згідно Закону України мають право на відстрочку від призову на військову службу на період навчання в аспірантурі.

Строк навчання в аспірантурі – 4 роки.

 

За довідками звертатися до відділу аспірантури і докторантури Європейського Університету.

Прийом документів за адресою:
03155, м. Київ, метро “Святошин”,
бульв. Академіка Вернадського, 16-в
Тел.: (044) 423-00-51 (дод. 224), 450 - 64- 90.
Факс: (044) 452-35-68
E-mail: aspirant@kyiv.e-u.in.ua


Умови вступу до докторантури у 2017 році

з таких спеціальностей:

 • 051 Економіка
 • 072 Фінанси,банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні дослідження.

Термін навчання в докторантурі 2 роки.

Навчання платне.

Для вступу до докторантури подають наступні документи:

 1. заяву на ім’я ректора;
 2. листок з обліку кадрів;
 3. автобіографію;
 4. копію диплома спеціаліста або магістра;
 5. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 6. копію атестата про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника (у разі наявності);
 7. список опублікованих наукових праць і винаходів;
 8. відгук про наукову діяльність;
 9. рекомендації двох (окремо) докторів наук до вступу до докторантури;
 10. витяг з протоколу засідання кафедри університету, до якої прикріплюється докторант;
 11. наукову доповідь;
 12. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 13. ксерокопія паспорта ( 1,2,11) сторінки.

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук та атестат доцента (старшого наукового співробітника) подаються претендентом особисто.

Набір до докторантури проводиться з 19 червня по 14 липня  та  з 1-го жовтня по 30 жовтня 2017 року.

За довідками звертатися до відділу докторантури та аспірантури Європейського Університету.

Прийом документів за адресою:
03155, м. Київ, метро “Святошин”,
бульв. Академіка Вернадського, 16-в
Тел.: (044) 423-00-51 (дод. 224), 450 - 64- 90.
Факс: (044) 452-35-68
E-mail: aspirant@kyiv.e-u.in.ua

 • Останні новини
 •  
 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard