Вгору
 • Наукова діяльність
 •  

Наукова діяльність

Наукова робота в університеті проводиться у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Наказу ректора «Про організацію освітнього процесу в Європейському університеті», планами наукових досліджень факультетів, філій, кафедр, індивідуальними планами науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів.

Наукова робота спрямована на дослідження особливостей та тенденцій стійкого розвитку економіки, сучасних умов ведення бізнесу, політичних та правових проблем, функціонування соціально-економічної системи України, розвитку ІТ технологій, безпекотворення, зокрема, кібербезпеці тощо.

Особлива увага в Університеті приділяється розвитку наукових шкіл, підвищенню ефективності їх діяльності. В університеті функціонують наукові школи наукових досліджень і підготовки науково – педагогічних кадрів.

 

НАУКОВІ ШКОЛИ

 • Стратегія розвитку підприємств малого та середнього бізнесу (керівник школи – Тимошенко І. І., кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, ректор);
 • Менеджмент інноваційної діяльності в освіті (керівник школи – Тимошенко З. І., кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедрою «Практичного підприємництва», перший проректор);
 • Фінансово-економічне регулювання економіки (керівник школи – Прокопенко Н. С., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи);
 • Глобальні політичні та економічні трансформації світової системи — (керівник школи — Оніщенко І.Г., доктор політичних наук, професор, проректор з наукової роботи)»
 • Стратегія розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств (керівник школи – Гривківська О. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки);
 • Менеджмент якості розвитку промислових підприємств (керівник школи Шостаковська А.В., доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу);
 • Фінансова політика України (керівник школи – Прокопенко Н.С., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування).
 • Формування маркетингового забезпечення розвитку підприємств (керівник школи – Васюткіна Н.В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу);
 • Документні ресурси сучасних установ України (керівник школи – Палеха Ю.І., к.і.н., завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності);
 • Інформаційне та програмне забезпечення, математичне модулювання складних системи (керівник школи – Скляренко О.В., к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і математичних дисциплін).

В університеті працюють спеціалізовані вчені ради.

 

Спеціалізовані вчені ради

 1. спеціалізована вчена рада Д 26.036.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 - «Гроші, фінанси та кредит» та  за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка, та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності: підприємства машинобудування, аграрно – підприємницькі комплекси, туристичні підприємства, підприємства рекреаційного комплексу),
 2. Спеціалізована вчена рада К.26.063.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю: 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

З 2015 -2020 роки в радах захищено 50 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 12 - доктора наук.

Вченій раді університету надано право присвоєння вчених звань доцента та професора.

 

Наукові журнали

В університеті здійснюється видання наукових журналів.

З 1999 р. виходить у світ науковий, визнаний ДАК фаховим, журнал «Економіка і управління», на сторінках якого друкуються відомі науковці, професори, викладачі, докторанти та аспіранти університету. Голова редколегії, керівник проекту Тимошенко І.І.. Головний редактор Гривківська О.В.

З 2001 р. для аспірантів, магістрантів та молодих науковців видається журнал «Пошук». Голова редколегії, керівник проекту Тимошенко З.І.

З 2015 року в університеті видається науковий збірник “Правничий часопис Європейського університету”. Голова редколегії, керівник проекту керівник проекту Тимошенко І.І.. Головний редактор Тимошенко М.О.

 

Результати наукової діяльності

(2016 – 2019)

В 2016-2019 н. р. науково-педагогічними працівниками університету опубліковано:

 • 70 монографій
 • 58 підручників та навчальних посібників
 • 467 наукові статі у фахових виданнях (в тому числі 70 у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, 98 — у зарубіжних виданнях, 634 – тез наукових конференцій, 593 –студентами університету)

В університеті діє студентське наукове товариство «Евріка», метою діяльності якого є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів університету, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових досліджень.

 

В університеті склалася практика проведення студентських та аспірантських науково-практичних конференцій, наукових читань, круглих столів, дискусій, брейн-рингів.

Великою популярністю користується щорічна Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти»,  яка започаткована у 1994 році. Вже декілька років поспіль разом з Європейським університетом та Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності конференцію проводить Академія вищої школи бізнесу у м. Домброва  Гурніча (Польща). За цей час видано понад 40 томів матеріалів конференції, авторами яких стали майже 5 тисяч  студентів, аспірантів, науковців. Географія учасників конференції з року в рік розширюється, до провідних вищих навчальних закладів України приєднуються навчальні заклади інших країн.

У 1998 році під патронатом Міністерства освіти і науки спільно із  Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності Європейським університетом та Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова було  започатковано проведення щорічної всеукраїнської науково-практичної студентської конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції”. Ми пишаємося тим, що за роки проведення конференції  у  її роботі взяли участь понад 10 000 молодих науковців та видано 62 томи збірників матеріалів. Це вагомий внесок у скарбницю студентської науки.

З 1999 року щоосені відбувається Всеукраїнська науково-практична конференція  “Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку”. За 20 років у роботі конференції взяли участь  більше 2500 учасників з різних країн світу. Видано 19 томів  збірників наукових тез.

З 2001 у стінах Європейського університету у травні місяці, коли в Україні відзначають День Європи, студенти збираються на обговорення важливого світоглядного питання – як себе позиціонує наша країна у світі. Відбувається це у рамках Європейських читань.

Щорічно в університеті відбувається Міжнародний круглий стіл з актуальних проблем безпеки підприємств.

З 2006 року започатковано проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти».

З 2008 року для студентів, аспірантів та молодих вчених проводяться Всеукраїнські  науково-практичні конференції  «Economics current affairs and development prospects»  («Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку») - англійською мовою та «Стратегії стійкого розвитку економіки»  у internet форматі.

У 2014 році в університеті було розпочато проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації».

Традиційною  стала  Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики».

З 2018 року започатковано проведення Вернадських наукових читань, присвячених  видатному українському вченому Володимиру Івановичу Вернадському -  автору теорії ноосфери, філософу, мислителю, засновнику Української академії наук. Мета Читань - сприяти формуванню навичок написання самостійного наукового дослідження з постановкою та розв'язанням значущих соціальних та наукових проблем,  оволодінню комунікативними навичками на рівні вільного спілкування під час оприлюднення доповіді та її обговорення.

Звіт з наукової роботи в Європейському університеті за 2020 рік

 • Останні новини
 •  

Набір, реєстрація
 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard