Вгору
 • Кафедра соціально-політичних дисциплін
 •  

ВАС ВІТАЄ КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Docendo disčіmus
Вчимося, навчаючи​

 

 

 

Адреса: 03115, м. Київ, бульвар Вернадського, 16-в, кабінет 102

Телефони кафедри: (044) 423-00-58(внутр. 260 (зав. кафедри), 135 (лаборант))
e-mail  кафедри: soc-gum-eu.kyiv@ukr.net

 

 

Місія кафедри

Розуміючи, що нова освітня парадигма в умовах глобалізації орієнтована на те, що сучасній людині лише знань з певного фаху виявляється недостатнім, а люди повинні стати самостійними, творчими менеджерами свого майбутнього, колектив кафедри соціально-політичних дисциплін своєю місією вважає формування сучасного громадянина модерної держави Україна, майбутнього лідера, активного громадського діяча, а, можливо, й політика.

Систематизоване, впорядковане вивчення історії,філософії, політології, соціології та культуриформує стиль мислення молодої людини,її загальної культури, здатності до рефлексії та глибокого усвідомлення власного «я». 

 На лекціях та семінарах викладачів кафедри, під час дискусій, диспутів, круглих столів, наукових конференцій студенти отримують можливістьвільно висловлювати власні думки,відстоювати свою точку зору, аргументовано одержувати перемогу у наукових дискусіях.

Цикл дисциплін кафедриреалізує завдання формування системи соціально-політичних знань, вмінь та навичок. Кожна дисципліна циклу має своє окреме конкретне місце і завдання в системі політичної освіти та виховання.

 Кафедру утворено в 1991 р. – з моменту заснування Європейського університету. За час свого існування кафедра, дотримуючись найкращих передових традицій європейської освіти, зростала, розвивалася й накопичувала навчально-методичний та науково-педагогічний досвід.

На кафедрі ведеться інтенсивна наукова робота: щорічно проводяться наукові конференції: «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», «Вернадські читання», «Європейські читання», «Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість».

Студенти беруть активну участь в олімпіадах, наукових турнірах, конкурсах наукових робіт.

 

З 1998 року кафедра здійснює підготовку кандидатів наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси та 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство. За ці роки аспірантуру закінчили понад 30 аспірантів, які сьогодні працюють в державних та дипломатичних установах, наукових інститутах та вищих навчальних закладах.

Випускники кафедри захищають кандидатські дисертації у найкращих спеціалізованих вчених радах країни – Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

 З 2018 року кафедра одна з перших в Україні розпочала підготовку докторів філософії зі спеціальності 052 – політологія. Наукове керівництво аспірантами здійснюють відомі фахівці - доктори наук, професори Тимошенко З. І., Оніщенко І. Г., Мироненко П. В., Смолянюк В. Ф., Корнієвський О. А.

Кафедра входить до складу юридичного факультету оскільки забезпечує випуск бакалаврів та магістрів за спеціальністю 053 « Психологія».

Основні дисципліни, які викладаються за спеціальністю

053 «Психологія»:

Дисципліни, що вивчаються за ОПП «Психологія» бакалаврського рівня вищої освіти денної, заочної та дистанційної  форм навчання:

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Фахова іноземна мова
 • Філософія
 • Фізичне виховання та самовдосконалення
 • Вступ до спеціальності
 • Анатомія та еволюція нервової системи
 • Основи біології та генетики людини
 • Психологія особистісного життєпроєктування
 • Загальна психологія
 • Практикум з загальної психології
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Диференційна психологія
 • Вікова психологія
 • Математичні методи в психології
 • Сучасні напрями світової психології
 • Психодіагностика
 • Соціальна психологія
 • Основи психологічного консультування
 • Патопсихологія
 • Практикум з групової психокорекції
 • Основи психотерапії та пост стресова реабілітація
 • Психофізіологія
 • Психологія сім’ї
 • Психологія праці та відпочинку
 • Теорія і практика психотренінгу
 • Клінічна психологія
 • Інженерна та авіаційна психологія
 • Психологічні технології роботи з персоналом
 • Психологія управління
 • Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
 • Фахова ознайомлювальна практика
 • Психологічна практика

 

Дисципліни, що вивчаються за ОП «Практична психологія» магістерського рівня вищої освіти денної, заочної та дистанційної форм навчання

 • Ділова іноземна мова
 • Психологія та педагогіка вищої школи
 • Психологія творчості
 • Теоретико-методологічні проблеми психології
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Психологія сексуальності
 • Психологічна служба
 • Організаційна психологія
 • Психологія міжкультурних комунікацій
 • Психологія міжкультурних відносин
 • Психосемантика
 • Психопрофілактика професійного вигорання та деформацій (психологія управління стресом)
 • Геронтопсихологія
 • Психологія старіння та довголіття
 • Медіапсихологія
 • Психологія кризових та залежних станів

Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • Історія України
 • Філософія
 • Основи філософських знань
 • Соціологія
 • Політологія
 • Громадянська освіта
 • Історія української та зарубіжної культури
 • Світова література
 • Педагогіка та методика викладання у вищій школі
 • Педагогічна практика
 • Сучасні методи викладання у вищій школі
 • Сучасні проблеми політичної науки
 • Глобальні тренди світової політики
 • Політичний аналіз та прогнозування
 • Політична регіоналістика. Етнополітологія
 • Джерела політичних досліджень
 • Політична культура та ідеологія
 • Політичний менеджмент
 • Сучасні політичні теорії
 • Системологія

 

Партнери

   

Доповнюють діяльність кафедри щодо саморозвитку та самовдосконалення професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів успішне співробітництво з українськими та зарубіжними науковими, політичними та громадськими установами:

 • Академією політичних наук України
 • Інститутом євроінтеграції. Варшавський університет. Польща
 • Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень
 • імені І. Ф. Кураса НАН України
 • Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України
 • Громадськимоб’єднанням «Україна славетна»
 • Центром суспільних досліджень «Український меридіан»
 • Центром досліджень громадянського суспільства
 • Польською академією мистецтв і наук (м. Краків)
 • Вищою школою європейських та регіональних досліджень (м. Чешське Будейовіце)
 • Всеукраїнською асоціацією політичних наук та ін.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

 ПАШКОВА Оксана Броніславівна- завідувач кафедри,кандидат політичних наук, доцент.

Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 20 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Політологія», «Політична регіоналістика. Етнополітологія». Здійснює керівництво аспірантами.

У 1998 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – «Політологія», кваліфікація – політолог, викладач філософських і соціально-політичних дисциплін. У 2008 році в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію.

В Європейському університеті працює з 2003 року, від початку на посаді старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, з 2008 року – доцент кафедри, 2009 – 2015 рр. – завідувач кафедри. Вчене звання доцента кафедри соціально-політичних дисциплін Європейського університету присвоєно в 2014 р.

З 2011 року співпрацює з Польською академією мистецтв і наук м. Краків (Polska Akademia Umiejętności m. Kraków). Автор понад 30-ти наукових праць з питань політології, основ етнодержавознавства та етнополітології.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: політологія, етнополітологія та етнодержавознавство, теорії лідерства.

 ТОПОЛЬНИЦЬКА Юлія Андріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри. У системі освіти працює 5 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Історія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Культурологія».

У 2011 році закінчила магістратуру історичного факультету КНУ імені Т. Шевченка за спеціальністю «Історія». Отримала кваліфікацію історик, викладач вищого навчального закладу, консультант з питань історії. З 2011 по 2014 – працювала в Центрі усної історії кафедри Новітньої історії України історичного факультету КНУ імені Т. Шевченка на посаді провідного історика. 2014-2017 – навчалася в аспірантурі на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. У червні 2018 року на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію з історії України на тему: «Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964-1985 рр.): історичний аспект» та отримала диплом кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України» 07.00.01.

Сфера наукових інтересів:новітня історія України (гендерні студії, історія дитинства, соціальна історія, історія медицини, історія повсякдення).

 БАЛИКІН Іван Ігорович – кандидат історичних наук, доцент кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 6 років.

Основні навчальні курси, які викладає «Історія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Історія України (новітня)», «Культурологія», «Громадянське суспільство».

У 2009 році закінчив Донецький національний університет за спеціальність «Історія», у 2018 – Університет економік та права «КРОК» за спеціальність «Правознавство».

Автор понад 40 наукових праць, в тому числі періодичних закордонних виданнях та включених до наукометричної бази Scopus.

Сфера наукових інтересів історія, національна політика, захист прав дитини.

 РУДНИЦЬКА Людмила Валентинівна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, здобувач ступеня доктора філософії (PhD).

У системі освіти працює 5 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Історія: Україна і світ», «Історія України».

У 2014 році закінчила історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, за спеціальністю «Історія».

Автор понад 10-ти наукових праць, в тому числі періодичних закордонних виданнях та включених до наукометричної бази Web of Science.

Сфера наукових інтересів: локальна історія, урбаністика, економічна історія, соціальна історія, етнічна історія, нова та новітня історія України.

 ГОЛУБНИЧА-ШЛЕНЧАК Юлія Вікторівна – викладач кафедри соціально-політичних дисциплін, здобувач ступеня доктора філософії (PhD).

Навчальний курс, який викладає: «Історія: Україна і світ».

У 2016 р. закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка, здобула кваліфікацію «Магістр історії, фахівець з країнознавства і міжнародних відносин».

Авторка більше 20 наукових праць в українських та іноземних виданнях.

Сфера наукових інтересів: культурно-освітня діяльність інтернованої Армії УНР у таборах Польщі (1921–1924 рр.), видавнича діяльність української військової еміграції в Польщі.

А також, за сумісництвом на кафедрі працюють:

Тимошенко Олена Іванівна - доктор філософських наук, професор.

Ягодзинський Сергій Миколайович – доктор філософських наук, професор.

 

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard