Вгору
 • Кафедра інформаційних систем та математичних дисциплін
 •  

МИ НАВЧАЄМО НАЙСУЧАСНІШИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ!

Тел: 423-00-72 (внутр. 127)
E-mail: ikt@kyiv.e-u.in.ua

Історія кафедри бере свій початок у 1995 році. З огляду на освітні реалії в країні кафедра постійно розвивалась та оновлювалась. Професорсько-викладацький склад кафедри готує фахівців за 3 освітньо-професійними та освітніми ступенями:

 • Молодший бакалавр (спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення»)
 • Бакалавр (спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»)
 • Магістр (спеціальності:122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та 124 «Системний аналіз»).

Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички у всіх сферах інформаційних технологій, програмування та математичного моделювання, що є засадами сучасного цивілізованого світу. Згідно своїх спеціальностей та набутих навичок випускники можуть обіймати посади:

 • системний адміністратор;
 • технік-програміст;
 • аналітик з комп'ютерних систем та комунікацій;
 • науковий співробітник-консультант (в галузі програмування та інформаційно-обчислювальних систем);
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з комп'ютерної графіки;
 • фахівець з математичного та статистичного моделювання;
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.

Сьогоднішній склад кафедри це 12 науково-педагогічних працівників з яких 2 доктори наук та 6 кандидатів наук.

Скляренко Олена Вікторівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, виконує обов’язки завідувача кафедри.

Закінчивши у 1992 році механіко-математичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка вона продовжила свою наукову діяльність в аспірантурі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння» у Київському університеті ім. Тараса Шевченка, здобувши ступінь кандидата фізико-математичних наук у 1996 році. А 2003 року отримала звання доцента кафедри математичних дисциплін.

Олена Вікторівна мала досвід роботи асистентом на кафедрі математики Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, згодом ставши старшим науковим співробітником та завідувачем відділу аспірантури Інституту педагогіки АПН України.

З 1995 року Олена Вікторівна працює у Європейському університеті. Стаж її науково-педагогічної діяльності складає понад 20 років. За ці роки напрям наукових досліджень було зосереджено на математичному моделюванні та оптимізації складних систем,  стохастичних диференціальних рівняннях, марковських та напівмарковських випадкових процесах.

До її наукової діяльності входить наукове керівництво роботою студентів, магістрантів та аспірантів, участь у науково-практичних конференціях та круглих столах, керівництво дипломними проектами та магістерськими роботами.

Науковий доробок Олени Вікторівни складає понад 60 наукових праць, що також включає в себе навчальні посібники, 6 з яких рекомендовані МОН України, наукові статті у фахових виданнях.

Веде науковий семінар кафедри «Математичне моделювання та інформаційні технології».

Основні наукові публікації


Малюков Володимир Павлович – обіймає посаду доцента кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін Європейського університету, доктор фізико-математичних наук.

У 2008 році захистив докторську дисертацію з фізико-математичних наук в Інституті космічних досліджень НАН України та НКА України на тему «Оптимальне керування конфліктно-взаємодіючими економічними системами».

Сфера наукових інтересів Володимира Павловича: теорія прийняття рішень, теорія багатокрокових та диференціальних ігор, моделювання фінансово-економічних процесів, розробка економіко-математичних інструментів у фінансовій сфері.

За свою кар’єру Володимир Павлович написав понад 80 наукових публікацій.

Керує науковою роботою студентів, магістрантів та аспірантів, проводить науково-практичний семінар «Математична теорія моделей економічної динаміки».

Основні наукові публікації


Лахно Валерій Анатолійович – доктор технічних наук, доцент,  обіймає посаду професора кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін та завідувача кафедрою кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем.

Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації» 2015 року у Національному університеті «Львівська політехніка» на тему «Моделі і методи захисту інформаційно-комунікаційного середовища транспорту на основі інтелектуального розпізнавання загроз».

Валерій Анатолійович має 25-річний стаж науково-педагогічної діяльності.

Автор понад 120 наукових та методичних праць, серед яких 3 монографії, підручник з грифом МОН України «Прикладна теорія цифрових автоматів», навчальний посібник з грифом МОН України «Прикладна теорія цифрових автоматів, практикум для студентів з безпеки інформаційних і комунікаційних систем, а також 10 публікацій у профільних журналах країн ЄС.

Наукові інтереси: кібербезпека, інформаційні технології, захист критичної інформаційної інфраструктури держави, управління інцидентами інформаційної безпеки.

Персональний сайт: //lva.at.ua


Терещук Ганна Михайлівна – обіймає посаду старшого викладача кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін Європейського університету.

У 2006 році закінчивши фізико-математичний факультет НТУУ «Київський політехнічний інститут» Ганна Михайлівна продовжила наукову діяльність навчанням в аспірантурі, наразі працює над кандидатською дисертацією.

Напрям наукових досліджень за цей час сформувався довкола математичного моделювання економічних систем та застосування тригонометричних сплайн-функцій для розв’язання задач математичної фізики.

З 2006 року, працюючи в Європейському університеті, Ганна Михайлівна користується повагою студентів та викладачів, 4 роки була куратором студентів 1 курсу Бізнес-коледжу, а також обіймала посаду заступника завідувача кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін Європейського університету.

Науковий доробок Ганни Михайлівни складає понад 10 наукових праць та 3 навчальних посібники з грифом МОН України.

Основні наукові публікації


Фортуна Василь Васильович – обіймає посаду доцента кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Чернівецького державного університет в 1980 р. Закінчив аспірантуру в Чернівецькому державному університеті на кафедрі теоретичної фізики. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків».

Василь Васильович має понад 20 років науково-педагогічного стажу.

Опублікував понад 100 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Фортуна В.В. співавтор чотирьох навчальних посібників з грифом МОН України.

Коло наукових інтересів: часові ряди, моделі з нечіткою логікою, моделювання фінансових і фондових ринків, нелінійні процеси.


Кургузенкова Людмила Анатоліївна – обіймає посаду доцента кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін. Має дві вищі освіти (технічну та економічну). Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» та Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет». В університеті працює з 2003 року. Має багатий науково-педагогічній  та практичній   досвід у сферах педагогічної   та організаціної діяльності. Нею опубліковано понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Коло інтересів: інтелектуальний аналіз даних, візуалізація даних.


Григорян Галуст Сережайович – кандидат технічних наук, старший  викладач кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін. В 1980 році закінчив Єреванський Політехнічний інститут за спеціальністю «Обчислювальна техніка».
В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Організація паралельних Т-структур на потоках диференціальних спектрів” за спеціальністю 05.13.13 - обчислювальні машини, системи та мережі.

Автор 10 наукових праць та 9 патентів. Вільно володіє англійською мовою та приймає активну участь у міжнародних  науково-практичних конференціях.

Наукові інтереси: Обчислювальна техніка, теорія алгоритмів, прикладне програмування, кібербезпека.


Подвиженко Артем Віталійович – обіймає посаду старшого викладача кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін, а також працює директором Центру впровадження інформаційних систем та технологій (ЦВІТ) Європейського університету.

У 2013 році закінчив факультет інформаційних систем та технологій Європейського університету та продовжив навчання в аспірантурі нашого навчального закладу за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології».

Проводить комп’ютерні курси «Архітектура персонального комп’ютера».


Переверзєв Антон Миколайович – обіймає посаду викладача кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін, а також є працівником Центру впровадження інформаційних систем та технологій (ЦВІТ) Європейського університету.

Закінчивши у 2013 році факультет інформаційних систем та технологій Європейського університету продовжив навчання в аспірантурі нашого університету за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».


Ніколаєвський Олександр Юрійович – викладач кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін. У 2010 році закінчив механіко-математичний факультет Київського національного університета ім. Тараса Шевченка, отримавши кваліфікацію магістр статистики. Далі працював у Військовому інституті Київського національного університета ім. Тараса Шевченка на посаді інженера, пізніше - наукового співробітника.

У 2015 році поступив до аспірантури ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології.  Займається науковими розробками та готує до захисту кандидатську дисертацію на тему "Моделі, методи та інформаційна технологія автоматизованого опрацювання текстів на природній мові". Результати його наукових досліджень опубліковано у 18 наукових працях, з них 11 - статті у фахових технічних виданнях, з яких п’ять у закордонних виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, 6 тез доповідей науково-практичних конференцій.

Основні наукові публікації


Литвиненко Леонід Олександрович – обіймає посаду викладача кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін.

Закінчивши у 2009 році механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, продовжив навчання в аспірантурі нашого університету за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології».

Цікавиться математичними моделями для обробки природної мови та функціональним програмуванням. Також має наукові інтереси в області машинного навчання. Доповідач конференцій по комп'ютерній лінгвістиці «Діалог» та по машинному навчанню AI Ukraine. Має 17 наукових публікацій, з яких 5 у міжнародних наукових виданнях.

Основні наукові публікації


Основні зусилля кафедра на теперішньому етапі свого розвитку спрямувала на впровадження інноваційних технологій та методів у процес навчання.

Якісно впроваджуються та застосовуються новітні технології та засоби навчання:

 • комп’ютерні аудиторії обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням;
 • поглиблюється практика дистанційного навчання;
 • захисти робіт та проектів відбуваються на інтерактивних дошках;
 • впроваджуються хмарні ресурси для збереження та передачі інформації;
 • вдосконалена система формування компетенцій бакалаврського та магістерського рівнів на підґрунті їх гармонізації з професійними стандартами роботодавців;
 • силлабуси з основних дисциплін.

Ці заходи спрямовані на підняття навчального процесу на новий рівень аналітичної активності студентів та сприяють підвищенню якості навчання.

За час свого навчання студенти отримують знання та навички, достатні для експлуатації сучасних інформаційних систем, таких як: автоматизовані системи управління, системи штучного інтелекту та інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень.

Студенти вивчають:

 • принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем;
 • методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем;
 • методи розробки системного і прикладного програмного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення;
 • мови програмування (Python, C++, JAVA);
 • прикладні програмні пакети (Microsoft Office, Open Office, Paradox, Adobe PhotoShop, CorelDraw, Мathcad, Mathlab, NetCracker, Electronic Workbench);
 • геоінформаційні системи (ArcGIS) – як інструментарій візуалізації та аналізу статистичної і просторової інформації та редактор географічних карт;
 • методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва;
 • програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

Від 1995 року кафедра готує своїх студентів до щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти», що присвячена проблемам застосування інформаційних технологій у всіх галузях людської діяльності, прийняттю оптимальних рішень, активним формам навчання.

Основні дослідження на кафедрі проводяться у рамках таких наукових напрямів:

 • розробка та розвиток методів математичного моделювання процесів та об'єктів різної природи;
 • проектування комп'ютерних мереж та методів захисту інформації; проектування баз даних та баз знань;
 • методи організації ефективних обчислень в комп'ютерних системах; методи та засоби аналізу транспортних систем;
 • методи і засоби аналізу та проектування програмних систем; методи і засоби інтелектуалізації комп'ютерних і програмних систем.
 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard