Вгору
 • Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов
 •  

Телефони кафедри: (044) 423-00-58 (внутр. 260 (зав. кафедри), 135 (лаборант))
e-mail  кафедри: soc-gum-eu.kyiv@ukr.net

Кафедру утворено в 1991 р. – з моменту заснування Європейського університету. За час свого існування кафедра, дотримуючись найкращих й передових традицій європейської освіти, зростала, розвивалася й накопичувала навчально-методичний та науково-педагогічний досвід. Трансформувалася і її назва з кафедри гуманітарних дисциплін та права  в кафедру соціально-гуманітарних дисциплін, а згодом в кафедру філософії та соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов.

На кафедрі ведеться інтенсивна наукова робота: щорічно проводяться наукові конференції:  Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», «Вернадське читання», Європейське читання», «Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість».

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов була утворена в Європейському університеті в 2014 році шляхом злиття кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін з кафедрою іноземних мов. Кафедра входить до складу факультету інформаційних систем та технологій, блоку гуманітарних та суспільних дисциплін для всіх освітніх рівнів:  «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії» на всіх факультетах ПВНЗ “Європейський університет”. Кафедра здійснює підготовку Докторів філософії із спеціальності 051 – Політологія.

Навчальні дисципліни, що закріплені за кафедрою:

 • Історія України
 • Історія зарубіжної та української культури
 • Філософія, в т.ч. логіка
 • Політологія
 • Соціологія
 • Педагогіка та методика викладання у вищій школі
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Ділова іноземна мова
 • Латинська мова
 • Людина і світ

Доповнюють діяльність кафедри щодо саморозвитку та самовдосконалення професорсько-викладацького складу та студентів успішне співробітництво з українськими та зарубіжними науковими, політичними та громадськими установами:

 • Академією політичних наук України
 • Інститутом євроінтеграції. Варшавський університет. Польща.
 • Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.
 • Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 • Громадським обєднанням «Україна славетна»;
 • Центром суспільних досліджень «Український меридіан»;
 • Центром досліджень громадянського суспільства;
 • Польською академією мистецтв і наук (м. Краків);
 • Вищою школою європейських та регіональних досліджень (м. Чешське Будейовіце);
 • Всеукраїнською асоціацією політичних наук та ін.

Науково-педагогічний склад

Професор - Оніщенко Ірина Григорівна, Доктор політичних  наук, професор, академік Академії політичних наук України.

Народилася 28 серпня 1959 року у місті Києві. В 1982 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка. У системі освіти працює понад 30 років. В 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю етнополітологія та етнодержавознавство. У науковому доробку — більше 200 наукових робіт, в т.ч. 10 монографій, 20 підручників та навчальних посібників. Сфера наукових інтересів — управління політичними системами, глобалізація та геополітика, етнополітичні процеси в Україні та світі, міжнародні відносини, світові освітні системи.

Оніщенко І.Г. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України,  Почесною грамотою Міністерства юстиції України, Нагрудним знаком «Відмінник освіти України», орденом «За розбудову освіти» та ін.


Професор – ТИМОШЕНКО Зоя Іванівна, кандидат філософських наук, професор, співзасновник Європейського університету. В 1959 р. закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка, спеціальність – «Історія», кваліфікація – історик, вчитель історії середньої школи. Кандидатську дисертацію захистила в 1979 р. Вчене звання професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін присвоєно в 2008 р.

В Європейському університеті працює з 1991 року – моменту заснування вузу на посаді першого проректора Європейського університету; безпосередньо займається організацією навчального процесу, керує роботою кафедр університету. Плідну працю по розвитку університету успішно поєднує з науково-дослідною та науково-методичною діяльністю. Під її керівництвом 5 аспірантів кафедри захистили кандидатські дисертації та отримали наукові ступені кандидатів політичних наук. Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та іншими нагородами. Стаж науково – педагогічної діяльності складає понад 55 років.

Здійснює керівництво аспірантами, є головою комісій зі вступу до аспірантури та з складання кандидатських іспитів з філософії.

Автор понад 90 друкованих праць з питань філософії, політології, соціології та соціально-політичних аспектів розвитку суспільства.
Сфера наукових інтересів: філософія, історія філософії, філософія освіти, політологія.


Професор – ТИМОШЕНКО Олена Іванівна, доктор філософських наук, доцент. У 1980 р. закінчила Запорізький державний університет, кваліфікація – вчитель історії та суспільствознавства. Кандидат історичних наук (1991). У 2013 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 09.00.10 – «Філософія освіти». Доцент кафедри безпеки підприємництва (2004).

В Європейському університеті, як співзасновник, працює з моменту створення вузу. Обіймає посаду проректора з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку. Автор педагогічної системи безперервної освіти: дитячий садок – школа-гімназія "Євроленд". Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», Подякою Київського міського голови, Почесною грамотою Київського міського голови та Почесною грамотою Міністерства юстиції України, Орденом Ломоносова, Орденом Катерини Великої, Орденом Святої Великомучениці Варвари. Стаж науково – педагогічної діяльності складає понад 30 років.

Здійснює керівництво аспірантами, є головою комісій зі вступу до аспірантури та з складання кандидатських іспитів з іноземної мови.

Автор монографії «Філософія як методологія формування та впровадження високих педагогічних технологій» (2011), навчальних посібників: «Історія України у запитаннях і відповідях» (2003), "Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом" (2006), "Етика і етикет сучасного бізнесу – запорука економічної безпеки підприємтсва" (2007), "Противодействие рейдерству" (2009) та низки статей в педагогічній та юридичній пресі.
Сфера наукових інтересів: філософія освіти, історія, етика сучасного бізнесу, інформаційна та економічна безпека підприємницької діяльності.


ШЕВЧЕНКО Сергій Леонідович, доктор філософських наук. У 2000 р. закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація – вчитель історії та правознавства. 2005 – 2008 рр. – навчався в аспірантурі Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. У 2009 р. в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України захистив кандидатську дисертацію. 2012 – 2015 рр. – навчався в докторантурі Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

В Європейському університеті працює з вересня 2015 року, від початку на посаді в.о. декана факультету економіки та менеджменту, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов, а з жовтня 2015 року – виконуючого обов’язки завідувача кафедри. Стаж науково – педагогічної діяльності складає 10 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Політологія», «Історія України».

З 2013 року співпрацює з Центром розвитку особистості «HUMANUS» (Пловдив, Болгарія), Вищою школою європейських та регіональних досліджень (м. Чеське Будейовіце, Чеська Республіка). Є виконавчим редактором міжнародних часописів «ІДЕЇ: філософський журнал. Міжнародний багатомовний спеціальний науковий випуск», «АУСПІЦІЯ: рецензований журнал для суспільних та гуманітарних наук. Міжнародний чесько-український випуск».

Автор понад 60-ти наукових праць, в тому числі монографій «Автентичність людського буття у філософії екзистенціалізму» (2012), «Цінності та постекзистенціалістське мислення» (2012, у співавторстві), «Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства» (2013, у співавторстві) та навчального посібника «Теоретичні проблеми сучасної етики: навч. посіб. для студ. ВНЗ» (2012, 2013 – 2-ге вид. переробл. та доповн., у співавторстві).
Сфера наукових інтересів: філософія, історія філософії, філософія екзистенціалізму, екзистенціальна теологія, екзистенціальна аксіологія та етика.


Доцент – РИБАЧУК Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професійний перекладач, міжнародний екзаменатор з англійської мови Pearson Longman. У 2005 р. закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність – "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)", кваліфікація – вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури. Кандидатську дисертацію захистив в 2008 р. Заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи.

В Європейському університеті працює з 2006 року, від початку на посаді завідувача кафедри іноземних мов. Проходив стажування та навчався в Кембриджському університеті; Відкритому університеті Ізраїлю (м. Раанана); Варбуржському університеті (м. Вейверлі, штат Айова, США); Американському університеті, (м. Вашингтон, Округ Колумбія, США). Стаж науково – педагогічної діяльності складає понад 10 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Є членом комісій зі вступу до аспірантури та з складання кандидатських іспитів.

Автор понад 20-ти наукових праць, в тому числі у іноземних виданнях.

Сфера наукових інтересів: викладання іноземних мов із використання сучасних інформаційних технологій, ресурсна-орієнтована економіка, проведення міжнародних семінарів та тренінгів з майнд менеджменту (Mind Management).


Топольницька Юлія Андріївна –  Кандидат історичних наук, старший викладач.

У 2005 році вступила на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році закінчила магістратуру історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Історія». Отримала кваліфікацію історик, викладач вищого навчального закладу, консультант з питань історії. З 2011 по 2014 – працювала в Центрі усної історії кафедри Новітньої історії України історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка на посаді провідного історика. 2014-2017 – навчалася в аспірантурі на історичному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка. У червні 2018 року на історичному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка захистила кандидатську дисертацію з історії України на тему: «Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964-1985 рр.): історичний аспект» та отримала диплом кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України» 07.00.01. З серпня 2018 року - старший викладач кафедри Соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов ПВНЗ «Європейський університет».

Сфера наукових інтересів: гендерні студії, історія медицини, історія повсякдення, соціальна історія, новітня історія України.


Щур Євгеній Олександрович

Народився 3 лютого 1991 року на Вінниччині. У 2013 році закінчив філологічний інститут Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – «Переклад» (Англійська Французька), та у 2018 Інститут післядипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка, за спеціальністю «Право». У системі освіти працює 3 роки.

Основні навчальні курси, які викладає: «Іноземна мова», «Іноземна мова з професійним спрямуванням», «Латинська мова».


Доцент – ПАШКОВА Оксана Брониславівна, кандидат політичних наук, доцент. У 1998 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – «політологія», кваліфікація – політолог, викладач філософських і соціально-політичних дисциплін. У 2008 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію. Вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Європейського університету присвоєно в 2014 р.

В Європейському університеті працює з 2003 року, від початку на посаді старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, з 2008 року - доцент кафедри, 2009 – 2015 рр. – завідувач кафедри. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. З 2011 року співпрацює з Польською академією мистецтв і наук м. Краків (Polska Akademia Umiejętności m. Kraków). Стаж науково - педагогічної діяльності складає понад 20 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Політологія», «Основи етнодержавознавства» (авторський спецкурс), «Влада та лідерство в політиці» (авторський спецкурс). Здійснює керівництво аспірантами.

Автор понад 30-ти наукових праць з питань політології, основ етнодержавознавства та етнополітології.

Сфера наукових інтересів: політологія, етнополітологія та етнодержавознавство, теорії лідерства.


Доцент – ШИЯН Оксана Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент. Закінчила у 1996 р. Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "Соціологія", кваліфікація – викладач соціології. Кандидатську дисертацію захистила у 2003 р. зі спеціальності 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології, тема "Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні". Вчене звання доцент кафедри соціально-гуманітарних наук присвоєно в 2007 р.

В Європейському університеті працює деканом факультету заочного навчання. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Стаж науково – педагогічної діяльності складає понад 15 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Соціологія», «Педагогіка та методика викладання у вищій школі», «Університетська освіта».

Автор понад 30-ти наукових праць з питань соціології, зокрема і навчального посібника «Соціологія» (2004).

Сфера наукових інтересів: соціологія освіти, соціологія молоді.


Доцент – СКРИПНИК Тамара Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент. У 1975 р. закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність –  «Російська мова і література»; кваліфікація – філолог, викладач російської мови і літератури. Кандидатську дисертацію захистила в 2011 р. зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література), тема: «Методика вивчення старшокласниками англомовної поезії у перекладі та мовою оригіналу». Вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов присвоєно в 2016 р.
Заступник завідувача кафедри з організаційної роботи.

В Європейському університеті серед студентів Бізнес-коледжу організовує діяльність щодо творчих розвідок з англомовної поезії, а також особистої поезії студентів. Серед студентів-дослідників 18 осіб посіли призові місця на конкурсах творчих робіт Малої академії наук “Дослідник” у м. Києві. Стаж науково – педагогічної діяльності складає понад 40 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Педагогіка», «Російська мова (як іноземна для студентів-іноземців)».

Автор понад 40-ка наукових праць, в тому числі опублікованих у виданнях Німеччини, Польщі, Росії.

Сфера наукових інтересів: філософія освіти, англомовна поезія, історія зарубіжної літератури.


ТРИКІША Андрій Петрович – старший викладач кафедри. У 2001 році закінчив історичний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, спеціальність – Історія, кваліфікація – вчитель історії та правознавства. 2001-2004 – Навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова з 2000  по 2004 . Працює над кандидатською дисертацією.

В Європейському університеті працює на посаді помічника ректора з інформаційних питань. Успішно організовує екскурсійні програми Україною та Європою для студентів Європейського університету. Стаж науково-педагогічної діяльності складає 15 років.

Основні навчальні курси, які викладає: «Всесвітня історія», «Історія України» (для студентів Бізнес-коледжу).

Автор понад 20-ти наукових праць з актуальних проблем всесвітньої історії та  партійного будівництва в період Української революції 1917-1920 рр.

Сфера наукових інтересів: українські політичні партії в період Української революції 1917-1920 рр., сучасна всесвітня та українська історія, педагогіка та методика викладання історії

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard